Angajare perioada determinata in Structura Covid-19: Asistenti medicale, Infirmiere, Ingrijitoare

12 noiembrie 2021 0
978-covid19-cdc-unsplash.jpg

Selectie dosare:

–––––––––––-

In conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr.  1839/30 octombrie 2020 privind modificarea Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 905/26 mai 2020, pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19  si art. 1  din Hotararea Guvernului nr. 1.183  din 8 noiembrie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de  9 noiembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19:

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU”, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI demareaza procedura de angjare pe perioada determinata fara concurs, pe perioada starii de alterta,  personal contractual, cu incetare de drept a contractului individual de munca in cel mult 30 de zile de la data incetarii starii de alerta, dupa cum urmeaza:

 

 • 4 posturi temporare de asistenti medicali (PL) in specialitatea medicina generala pentru structura temporara COVID-19;
 • 7 posturi temporare de asistenti medicali debutanti (PL) in specialitatea medicina generala pentru structura temporara COVID-19;
 • 6 posturi temporare de infirmiere pentru structura temporara COVID-19;
 • 6 posturi temporare de infirmiere debutante pentru structura temporara COVID-19;
 • 2 posturi temporare de ingrijitoare pentru structura temporara COVID-19.

 

Depunerea dosarelor incepe cu data de:               16.11.2021

Data limita la care se pot depune dosarele este: 18.11.2021 ora 1000

Data selectiei dosarelor este in data de:                19.11.2021

 

         Incadrarea se face prin act administrativ al conducatorului unitatii si inceteaza de drept in cel mult 30 de zile de la data incetarii starii de alerta, in conformitate cu prevederile art. 7 din O.U.G. nr. 186/28.10.2020 privind instituirea unor masuri urgente pentru asigurarea necesarului de medici pe durata riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID-19 si pentru modificarea art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

In situatia in care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar dupa selectia dosarelor sunt admisi mai multi candidati, se organizeaza proba de interviu dupa cum urmeaza:

 • in data de 11.2021 incepand cu ora 0900 pentru posturile de asistent medical PL/asistenti medicali debutanti PL;
 • in data de 11.2021 incepand  cu ora 0900 pentru posturile de infirmiea/infirmiera debutanta;
 • in data de 11.2021 incepand  cu ora 0900 pentru posturile de ingrijitoare.

         Conditii generale de angajare:

 • Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Ecomonic European si domiciliat in Romania;
 • Cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • Are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • Are capacitate deplina de exercitiu;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie au de unitatiile sanitare abilitate;
 • Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului;
 • Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiunii contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

            Conditiile specifice necesare in vederea angajarii pentru posturile de asistenti medicali PL sunt:

 • Diploma de scoala sanitara postliceala in specialitatea medicina generala;
 • Diploma de bacalaureat;
 • Vechime minim 6 luni in specialitate;
 • Certificat de membru OAMGMAMR insotit de avizul anual in termen;
 • Polita de malpraxis in termen.

            Conditiile specifice necesare in vederea angajarii pentru posturile de asistenti medicali        debutanti PL sunt:

 • Diploma de scoala sanitara postliceala in specialitatea medicina generala;
 • Diploma de bacalaureat;
 • Fara vechime in specialitate;
 • Certificat de membru OAMGMAMR si avizul de principiu al OAMGMAMR.

            Conditiile specifice necesare in vederea angajarii pentru posturile de infirmiere sunt:

 • Studii: medii/generale;
 • Curs de infirmiera;
 • Vechime minim 6 luni ca infirmiera.

            Conditiile specifice necesare in vederea angajarii pentru posturile de infirmiere debutante sunt:

 • Studii; medii/generale;
 • Curs de infirmiera;

            Conditiile specifice necesare in vederea angajarii pentru posturile de ingrijitoare sunt:

 • Studii; medii/generale;

 

Candidatii interesati vor depune la unitate dosarele pentru inscriere pentru posturile temporare de:  asistenti medicali PL, asistenti medicali debutanti PL, infirmiere, infirmiere debutante si ingrijitoare si va cuprinde urmatoarele documente:

 

 • cererea de angajare adresata conducatorului autoritatii sau institutiei in care se mentioneaza postul pentru care persoana interesata doreste sa fie incadrata (conform modelului atasat la prezentul anunt);
 • copia actului de identitate in termen de valabilitate, certificat de nastere, certificat de casatorie, dupa caz;
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea condititiilor specifice ale postului;
 • copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 • cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu postul pentru care doreste angajarea (conform modelului atasat la prezentul anunt);
 • adeverinta medicala eliberata de medicul de famile sau certificat medical  din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
 • curriculum vitae, model comun european;

 

Documentele din dosarul de inscriere se pot transmite electronic, in format PDF, pe adresa de e-mail: runos@spitalulgrigorealexandrescu.ro  sau se depun la sediul spitalului la Serviciul R.U.N.O.S., in intervalul orar de: Marti – Miercuri intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 – 15,00, iar Joi intre orele 07,30 – 10,00 .

 

Documentele mai sus solicitate, depuse in copie, vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea, la angajare.

 Descarca documentele:

 

MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici

            Bibliografia si tematica pentru ocuparea fara concurs, pe durata determinata, pe perioada starii de alerta, a posturilor de asistenti medicali PL/asistenti medicali debutanti PL din cadrul Structurii de COVID:

 

Bibliografie:

 • Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali – GHID DE NURSING- LUCRETIA TITIRCA. Editura VIATA MEDICALA ROMANEASCA, 2005;
 • Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistentii medicali–  LUCRETIA TITIRCA Editura VIATA MEDICALA ROMANEASCA, 2008;
 • OUG nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functinarea OAMGMAMR;
 • Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 261/2007, pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare;
 • Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1226/2012 pentru  aprobarea Normelor  tehnice privind getionarea deseurilor rezulatate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind desurile rezulatate din activitati medicale;
 • Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 916/2006 privind prevenirea si combaterea infectiilor nozocomiale in unitatile sanitare.

 

   Tematica:

 • Administrearea medicamentelor
 • Transfuzia de sange
 • Pregatirea preoperatorie
 • Supravegherea postoperatorie si ingrijirile acordate pacientilor operati
 • Sondaje, spalaturi, clisme
 • Punctia, biopsia
 • Recoltarea produselor biologice si patologice
 • Reguli generale de practica a dezinfectie si a dezinfectantelor
 • Sterilizarea
 1. Atributiile asistentei medicale in activitatea de prevenire si combatere a infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare;
 2. Precautiini universale
 3. Dezinfectia prin mijloace fizice si chimice

            Bibliografia si tematica pentru ocuparea fara concurs, pe durata determinata, pe perioada starii de alerta, a posturilor de infirmiere/infirmiere debutante din cadrul Structurii de COVID:

Bibliografie:

 1. Programul National de Pregatire al Infirmierelor, Note de curs, Editura Alma Mater 2012;
 2. Ordinul M.S. nr. 1226/2012, pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala si Metodologiei de culegere a datelor pentru baza de date privind deseurile rezultate din activitati medicale, Cap. II, Cap. III, Cap. IV, Cap. V, Cap. VI, Cap. VII;
 3. Ordinul M.S. Nr. 961/2016, pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare;
 4. Ordinul M.S nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor associate asistentei medicale in unitatile sanitare.

Tematica:

 1. Curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare.
 2. Gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale:

– obiective si domenii de aplicare

– clasificari

– ambalarea deseurilor

– depozitarea temporara

– transportul

– eliminarea finala

– responsabilitatile infirmierei in domeniul de gestionare a deseurilor

 1. Prevenirea infectiilor associate asistentei medicale.
 2. Atributiile de serviciu ale infirmierei:

– Pregatirea patului si accesoriile lui

– Schimbarea lenjeriei de pat

– Asigurarea igienei personale, corporale si vestimentatia bolvavilor

– Dezbracarea si imbracarea bolnavului imobilizat la pat

– Efectuarea toaletei pe regiuni a bolnavului imobilizat la pat

– Observarea pozitei bolnavului. Schimbarea pozitei bolnavului

– Mobilizarea bolnavului

– Captarea dejectilor fiziologice si patologiceale bolnavilor

– Efectuarea transportului bolnavului in spital

– Alimentatia bolnavului, prevenirea escarelor de  decubit

– Colectarea la sursa si ambalarea lenjeriei

– Transportul si depozitarea lenjeriei murdare

– Depozitarea si transportul lenjereiei curate

– Pastrarea confidentialitatii

            Bibliografia si tematica pentru ocuparea fara concurs, pe durata determinata, pe perioada starii de alerta, a posturilor de ingrijitoare din cadrul Structurii de COVID:

 

Bibliografie:

 1. Ordinul M.S nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor associate asistentei medicale in unitatile sanitare.
 2. Ordinul M.S. Nr. 961/2016, pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare;

 

Tematica:

 1. Reguli privind efectuarea curateniei
 2. Ritmicitatea operatiunilor de curatenie
 3. Ustensile pentru caratenie
 4. Dezinfectia, dezinsectia in unitatile sanitare
 5. Metode folosite pentru dezinfectie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors