Angajare perioada determinata post asistent medical, infirmiera, ingrijitoare – Neurochirurgie

15 decembrie 2020 1
logo-spital.png

Update 23.12.2020. Rezultate selectie dosare:

 

In conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr.  1839/30 octombrie 2020 privind modificarea Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 905/26 mai 2020, pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19  si art. 1  din Hotararea Guvernului nr. 967 din 12 noiembrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19:

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU”, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI demareaza procedura de angjare pe perioada determinata fara concurs, pe perioada starii de alterta,  personal contractual, cu incetare de drept a contractului individual de munca in cel mult 30 de zile de la data incetarii starii de alerta, dupa cum urmeaza:

 

 • 3 posturi vacante de asistent medical debutant PL, medicina generala, pentru Sectia Neurochirurgie;
 • 4 posturi vacante de infirmiere pentru Sectia Neurochirurgie;
 • 1 post vacant de ingrijtoare pentru Sectia Neurochirurgie;
 • 3 posturi vacante de asistent medical PL, medicina generala, pentru Compartimentul A.T.I. din cadrul Sectiei Neurochirurgie;
 • 5 posturi vacante de infirmiere pentru Compartimentul A.T.I. din cadrul Sectiei Neurochirurgie;

 

Depunerea dosarelor incepe cu data de:               17.12.2020

Data limita la care se pot depune dosarele este: 21.12.2020 ora 1200

Data selectiei dosarelor este in data de:                22.12.2020

 

         Incadrarea se face prin act administrativ al conducatorului unitatii si inceteaza de drept in cel mult 30 de zile de la data incetarii starii de alerta, in conformitate cu prevederile art. 7 din O.U.G. nr. 186/28.10.2020 privind instituirea unor masuri urgente pentru asigurarea necesarului de medici pe durata riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID-19 si pentru modificarea art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

 

In situatia in care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar dupa selectia dosarelor sunt admisi mai multi candidati, se organizeaza proba de interviu in data de 23.12.2020 ora 0900.

Conditii generale de angajare:

 • Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Ecomonic European si domiciliat in Romania;
 • Cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • Are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • Are capacitate deplina de exercitiu;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie au de unitatiile sanitare abilitate;
 • Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului;
 • Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiunii contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 

Conditiile specifice necesare in vederea angajarii pentru posturile de asistenti medicali PL sunt:

 • Diploma de scoala sanitara postliceala in specialitatea generalist sau diploma de absolvire a liceului sanitar sau echivalare;
 • Diploma de bacalaureat;
 • Vechime minim 6 luni;
 • Certificat de membru OAMGMAMR insotit de avizul anual in termen;
 • Polita de malpraxis in termen.

 

Conditiile specifice necesare in vederea angajarii pentru posturile de asistenti medicali debutanti PL sunt:

 • Diploma de scoala sanitara postliceala in specialitatea generalist sau diploma de absolvire a liceului sanitar sau echivalare;
 • Diploma de bacalaureat;
 • Fara vechime in specialitate;
 • Certificat de membru OAMGMAMR sau aviz de principiu al OAMGMAMR.

 

Conditiile specifice necesare in vederea angajarii pentru postul de infirmiera sunt:

 • Studii : scoala generala;
 • Curs de infirmiera;
 • Vechime minim 6 luni.

 

Conditiile specifice necesare in vederea angajarii pentru postul de ingrijioare sunt:

 • Studii : scoala generala;
 • Fara vechime in specialitate.

 

Candidatii interesati vor depune la unitate dosarele pentru inscriere pentru posturile vacante de:  asistenti medicali PL, asistenti medicali debutanti PL, infirmiere si ingrijitoare, si va cuprinde urmatoarele documente:

 

 • cererea de angajare adresata conducatorului autoritatii sau institutiei in care se mentioneaza postul pentru care persoana interesata doreste sa fie incadrata (conform modelului atasat la prezentul anunt);
 • copia actului de identitate in termen de valabilitate, certificat de nastere, certificat de casatorie, dupa caz;
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea condititiilor specifice ale postului;
 • copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 • cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu postul pentru care doreste angajarea (conform modelului atasat la prezentul anunt);
 • adeverinta medicala eliberata de medicul de famile sau certificat medical  din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
 • curriculum vitae, model comun european;

 

Documentele din dosarul de inscriere se transmite pe cat posibil electronic pe adresa de e-mail: runos@spitalulgrigorealexandrescu.ro  sau se depun la sediul spitalului la Serviciul R.U.N.O.S., in intervalul orar de Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 – 15,00,  Vineri intre orele 07,30 – 10,00.

 

Documentele mai sus solicitate, depuse in copie, vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea, la angajare.

Descarca documentele:

 

MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici


One comment

 • Mihaela Popescu

  23 decembrie 2020 at 6:38

  Selectie dosare la anuntul din data de 15 decembrie 2020,unde este postat?
  Multumesc

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors