Angajare perioada determinata post Economist specialist, Referent de specialitate – Serviciul Achizitii Publice, Contractare

17 iunie 2021 0
logo-spital.png

In conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr.  1839/30 octombrie 2020 privind modificarea Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 905/26 mai 2020, pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19  si art. 1  din Hotararea Guvernului nr. 636 din 9 iunie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19:

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU”, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI demareaza procedura de angjare pe perioada determinata fara concurs, pe perioada starii de alterta,  personal contractual, cu incetare de drept a contractului individual de munca in cel mult 30 de zile de la data incetarii starii de alerta, dupa cum urmeaza:

 

 • 1 post vacant de Economist specialist IA pentru Serviciul Achizitii Publice, Contractare;
 • 1 post vacant de Referent de specialitate III pentru Serviciul Achizitii Publice, Contractare;

 

Depunerea dosarelor incepe cu data de:                18.06.2021

Data limita la care se pot depune dosarele este:    23.06.2021 ora 1000

Data selectiei dosarelor este in data de:                  24.06.2021

 

           Incadrarea se face prin ordin al ministrului sanatatii si inceteaza de drept in cel mult 30 de zile de la data incetarii starii de alerta, in conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

In situatia in care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar dupa selectia dosarelor sunt admisi mai multi candidati, se organizeaza proba de interviu in data de 25.06.2021 ora 1000.

Conditii generale de angajare:

 • Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Ecomonic European si domiciliat in Romania;
 • Cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • Are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • Are capacitate deplina de exercitiu;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie au de unitatiile sanitare abilitate;
 • Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului;
 • Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiunii contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea angajarii pentru postul de economist specialist IA sunt:

 • Sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta;
 • Diploma de bacalaureat;
 • Au cel putin 6 ani si 6 luni vechime în specialitate achizitii publice (specific sanitar);
 • Cunostiinte operare PC.

 

Conditiile specifice necesare in vederea angajarii pentru postul de referent de specialitate III sunt:

 • Sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta;
 • Diploma de bacalaureat;
 • Au cel putin 6 luni vechime în specialitate achizitii publice (specific sanitar);
 • Cunostiinte operare PC.

 

Candidatii interesati vor depune la unitate dosarele pentru inscriere pentru postul vacant de economist specialist IA, precum si pentru postul vacant referent de specialitate III si va cuprinde urmatoarele documente:

 

 • cererea de angajare adresata conducatorului autoritatii sau institutiei in care se mentioneaza postul cererea de angajare adresata conducatorului autoritatii sau institutiei in care se mentioneaza postul pentru care persoana interesata doreste sa fie incadrata (conform modelului atasat la prezentul anunt);
 • copia actului de identitate in termen de valabilitate, certificat de nastere, certificat de casatorie, dupa caz;
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea condititiilor specifice ale postului;
 • copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 • cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu postul pentru care doreste angajarea (conform modelului atasat la prezentul anunt);
 • adeverinta medicala eliberata de medicul de famile sau certificat medical  din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
 • curriculum vitae, model comun european;

 

Documentele din dosarul de inscriere se pot transmite electronic, in format PDF, pe adresa de e-mail: runos@spitalulgrigorealexandrescu.ro  sau se depun la sediul spitalului la Serviciul R.U.N.O.S., in intervalul orar de Vineri intre orele 07,30 – 10,30, Marti intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 – 15,00 si Miercuri intre orele 07,30 – 10,00 .

Descarca documentele:

Documentele mai sus solicitate, depuse in copie, vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea, la angajare.

MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE ECONOMIST IA SI REFERENT DE SPECIALITATE III IN CADRUL SERVICIULUI DE ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTARE

TEMATICA :

 1. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică;
 2. Definiţii in sensul LEGII nr. 98/2016;
 3. Procedurile de atribuire reglementate de LEGEA nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 4. Achizitia directa;
 5. Derularea procedurilor de achizitie publica;
 6. Instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică (Acordul-cadru, Sistemul dinamic de achiziţii, Licitaţia electronica);
 7. Reguli de publicitate şi transparenţă; Initierea procedurii ;
 8. Elaborarea documentaţiei de atribuire; Documentul unic de achiziţie European;
 9. Etapele procesului de achiziţie publică;
 1. Planificarea achizitiilor publice;
 1. Intocmirea Programului anual al achiziţiilor publice;
 2. Comisia de evaluare şi modul de lucru al acesteia;
 3. Dosarul achiziţiei publice;
 4. Finalizarea contractului de achiziţie publică;
 5. Soluţionarea contestaţiei; Soluţiile pe care le poate pronunţa CNSC;

 

BIBLIOGRAFIE :

 1. LEGEA nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice – publicata in : MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 23 mai 2016;
 2. G.  nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice – publicata in : MONITORUL OFICIAL nr.. 423 din 6 iunie 2016;
 3. LEGEA nr. 101/2016 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor – publicata in : MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 23 mai 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors