Angajare perioada determinata post muncitor necalificat pentru Serviciul Administrativ-Bloc Alimentar

17 iunie 2021 0
logo-spital.png

Afisare selectie dosare:

–––––––––––––––

In conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr.  1839/30 octombrie 2020 privind modificarea Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 905/26 mai 2020, pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19  si art. 1  din Hotararea Guvernului nr. 636 din 9 iunie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19:

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU”, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI demareaza procedura de angjare pe perioada determinata fara concurs, pe perioada starii de alterta,  personal contractual, cu incetare de drept a contractului individual de munca in cel mult 30 de zile de la data incetarii starii de alerta, dupa cum urmeaza:

 • 3 posturi vacante de muncitori necalificati pentru Serviciul Administrativ-Bloc Alimentar.

 

Depunerea dosarelor incepe cu data de:                22.06.2021

Data limita la care se pot depune dosarele este:    24.06.2021 ora 1000

Data selectiei dosarelor este in data de:                  25.06.2021

 

           Incadrarea se face prin act administrativ al conducatorului unitatii si inceteaza de drept in cel mult 30 de zile de la data incetarii starii de alerta, in conformitate cu prevederile art. 7 din O.U.G. nr. 186/28.10.2020 privind instituirea unor masuri urgente pentru asigurarea necesarului de medici pe durata riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID-19 si pentru modificarea art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

In situatia in care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar dupa selectia dosarelor sunt admisi mai multi candidati, se organizeaza proba de interviu in data de 28.06.2021 incepand cu ora 1000.

Conditii generale de angajare:

 • Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Ecomonic European si domiciliat in Romania;
 • Cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • Are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • Are capacitate deplina de exercitiu;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie au de unitatiile sanitare abilitate;
 • Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului;
 • Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiunii contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea angajarii pentru cele 3 posturi vacante de muncitori necalificati sunt:

 • Studii: generale/medii;

Candidatii interesati vor depune la unitate dosarele pentru inscriere pentru posturile vacante de muncitori necalificati si va cuprinde urmatoarele documente:

 • cererea de angajare adresata conducatorului autoritatii sau institutiei in care se mentioneaza postul pentru care persoana interesata doreste sa fie incadrata (conform modelului atasat la prezentul anunt);
 • copia actului de identitate in termen de valabilitate, certificat de nastere, certificat de casatorie, dupa caz;
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea condititiilor specifice ale postului;
 • copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 • cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu postul pentru care doreste angajarea (conform modelului atasat la prezentul anunt);
 • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza, eliberată cu cel mult 30 zile anterior perioadei de inscriere;
 • curriculum vitae, model comun european;

 

Documentele din dosarul de inscriere se transmite pe cat posibil electronic pe adresa de e-mail: runos@spitalulgrigorealexandrescu.ro  sau se depun la sediul spitalului la Serviciul R.U.N.O.S., in intervalul orar de: Marti – Miercuri intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 – 15,00 si Joi intre orele 07,30 – 10,00.

Descarca documentele:

Documentele mai sus solicitate, depuse in copie, vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici

 BIBLIOGRAFIE:

 Pentru ocuparea posturilor de muncitori necalificati-bloc alimentar:

 1. Legea nr. 132/2010 , publicat in M.O Partea I nr.461/06.06.2010 privind colectarea

selectiva a deseurilor in institutiile publice .

 1. Ordinul nr. 961/2016, publicat in M.O., partea I nr. 681 din 02.09.2016, privind aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnici de lucru si interpretare pentru testele de evaluarea eficentei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivel de risc.
 2. Legea nr. 319/14 iulie 2006, publicat in M.O, Partea I nr. 646 din 26.07.2006, Legea

securitatii si sanatatii  in munca.

TEMATICA :

Pentru ocuparea posturilor de muncitori necalificati-bloc alimentar:

 1. Legea nr. 132/2010 , publicat in M.O Partea I nr. 461/06.06.2010 privind colectarea

selectiva a deseurilor in institutiile publice .

 1. Ordinul nr. 961/2016, publicat in M.O., partea I nr. 681 din 02.09.2016, privind aprobarea

Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnici de lucru si interpretare pentru testele de evaluarea eficentei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivel de risc:

 1. II – Definitii;
 2. II – Curatarea;
 3. III – Dezinfectia – Art. 8 si Art 13
 4. Anexa nr. 3 – procedure recomandate
 5. Anexa nr. 4 – Metodele de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat.
 6. Legea nr. 319/14 iulie 2006, publicat in M.O, Partea I nr.646 din 26.07.2006   , Legea

securitatii  si sanatatii  in munca:

 1. III – Sectiunea I – obligatii generale ale angajatilor;

– Sectiunea a – II – a  – Servicii de prevenire si protectie;

– Sectiunea a – III – a – Prim ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea

lucratorilor, pericol  grav si imminent;

 1.   b)   IV – Obligatiile lucratorilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors