Angajare perioada determinata post inginer debutant – Compartiment Tehnic

4 martie 2021 0
logo-spital.png

Rezultate:

–––––––

In conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr.  1839/30 octombrie 2020 privind modificarea Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 905/26 mai 2020, pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19  si art. 1  din Hotararea Guvernului nr. 35 din 10 februarie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19:

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU”, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI demareaza procedura de angjare pe perioada determinata fara concurs, pe perioada starii de alterta,  personal contractual, cu incetare de drept a contractului individual de munca in cel mult 30 de zile de la data incetarii starii de alerta, dupa cum urmeaza:

 

 • 1 post vacant de inginer debutant specializare inginerie medicala, pentru Compartimentul Tehnic.

 

Depunerea dosarelor incepe cu data de:                09.03.2021

Data limita la care se pot depune dosarele este:    11.03.2021 ora 1000

Data selectiei dosarelor este in data de:                  12.03.2021

 

           Incadrarea se face prin act administrativ al conducatorului unitatii si inceteaza de drept in cel mult 30 de zile de la data incetarii starii de alerta, in conformitate cu prevederile art. 7 din O.U.G. nr. 186/28.10.2020 privind instituirea unor masuri urgente pentru asigurarea necesarului de medici pe durata riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID-19 si pentru modificarea art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

 

In situatia in care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar dupa selectia dosarelor sunt admisi mai multi candidati, se organizeaza proba de interviu in data de 15.03.2021 incepand  cu ora 0930.

Conditii generale de angajare:

 • Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Ecomonic European si domiciliat in Romania;
 • Cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • Are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • Are capacitate deplina de exercitiu;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie au de unitatiile sanitare abilitate;
 • Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului;
 • Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiunii contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de participare postul de inginer debutant specializare inginerie medicala:

 • Sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta specializare inginerie medicala;
 • Diploma de bacalaureat;
 • Cunostiinte operare PC.

 

Candidatii interesati vor depune la unitate dosarele pentru inscriere pentru postul vacant de inginer debutant specializare inginerie medicala si va cuprinde urmatoarele documente:

 

 • cererea de angajare adresata conducatorului autoritatii sau institutiei in care se mentioneaza postul pentru care persoana interesata doreste sa fie incadrata (conform modelului atasat la prezentul anunt);
 • copia actului de identitate in termen de valabilitate, certificat de nastere, certificat de casatorie, dupa caz;
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea condititiilor specifice ale postului;
 • copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 • cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu postul pentru care doreste angajarea (conform modelului atasat la prezentul anunt);
 • adeverinta medicala eliberata de medicul de famile sau certificat medical  din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
 • curriculum vitae, model comun european;

 

Documentele din dosarul de inscriere se transmite pe cat posibil electronic pe adresa de e-mail: runos@spitalulgrigorealexandrescu.ro  sau se depun la sediul spitalului la Serviciul R.U.N.O.S., in intervalul orar de Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 – 15,00,  Vineri intre orele 07,30 – 10,00.

Descarca documentele:

 

Documentele mai sus solicitate, depuse in copie, vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea, la angajare.

 

MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA pentru ocupare a postului de inginer debutant specializare inginerie medicala.

 

TEMATICA:

 1. 1. Legea 95/2006 cap. XX – Dispozitive Medicale;
 2. 2. Ordinul M.S. nr.308/2015 actualizat, privind controlul prin verificarea periodica a dispozitivelor medicale puse in functiune si aflate in utilizare;
 3. 3. Ordinul M.S. 1009/06.09.2016 actualizat, privind inregistrarea dispozitivelor medicale;

HG 2139/2004, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe cu modificarile si completarile ulterioare;

 1. 4. Ordinul M.S. nr.1204/2005 privind evidenta si raportarea dispozitivelor medicale din unitatile sanitare;
 2. Ordinul nr.914/26.07.2006 (actualizat) pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare;
 3. 6. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 4. 7. Norme generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin OMAI nr.163/2007;
 5. 8. OMAI nr.712/2005, modificat prin OMAI nr.786/2005 privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 6. 9. Normativ, indicativ NP 015-97, privind executarea şi exploatarea construcţiilor spitaliceşti;
 7. 10. Dispoziţia generală privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente – M.Of. nr.559/9.08.2010;
 8. 11. Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P118/1999.

BIBLIOGRAFIA:

 • Tehnologie si Aparatura medicala , autor coordonator Victor Florin Purcarea, Ed. Universitara “Carol Davila” , Bucuresti 2008;
 • Instrumentar si dispozitive chirurgicale, autori Antoniac  Iulian, Blajan Ana Iulia, Laptoiu Dan, Codrut Cosmin, Ed. Printech, Bucuresti, 2011.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors