Anunț selecție parteneri privați în cadrul Programului Provocări în sănătatea publică la nivel european finanțat din Granturile SEE 2014 – 2021, Apelul de proiecte

4 martie 2021 0
IMG-20210304-WA0000.jpg

Anunț selecție parteneri privați în cadrul Programului Provocări în sănătatea publică la nivel european finanțat din Granturile SEE 2014 – 2021, Apelul de proiecte. Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii

 

În conformitate cu cerințele privind procedura transparentă și nediscriminatorie prevăzute de OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2840/6560/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021.

 

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu”, în calitate de promotor de proiect anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor naționali pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea implementării proiectului cu titlul “Dezvoltarea unui model de prevenție și intervenție inovativ pentru pacienții arși”, care va fi depus la Ministerul Sănătății în calitate de operator de program, pentru obținerea de sprijin financiar nerambursabil în cadrul Programului “Provocări în sănătatea publică la nivel european”, apelul “Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii”.

 

 1. Informații privind programul și apelul de proiecte (conform Ghidului de finanțare):

Programul “Provocări în sănătatea publică la nivel european” este finanțat prin intermediul Granturilor SEE 2014-2021 și este implementat de Ministerul Sănătății (în calitate de Operator de Program – OP). Partenerii norvegieni ai Programului sunt Institutul Norvegian de Sănătate Publică (NIPH) și Direcția Norvegiană de Sănătate (HDIR).

 

Obiectivele Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021 sunt de a contribui la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale dintre statele donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia) și statele beneficiare.

 

Obiectivul general al programului este îmbunătățirea prevenției și reducerea inegalităților în domeniul sănătății. Obiectivele specifice ale programului sunt axate pe îmbunătățirea politicilor și serviciilor pentru prevenirea bolilor și îmbunătățirea accesului la servicii de îngrijire a sănătății pentru grupurile vulnerabile.

 

 1. Informații privind proiectul Dezvoltarea unui model de prevenție și intervenție inovativ pentru pacienții arși”, care va fi depus la Ministerul Sănătății în calitate de operator de program, pentru obținerea de sprijin financiar:

 

2.1. Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului este creșterea accesului la serviciile de asistență medicală pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi prin dezvoltarea unui model de prevenție și intervenție inovativ pentru pacienții arși.

 

Obiectivele specifice:

ObS1. Îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate și furnizarea de servicii de sănătate

ObS2. Formarea profesioniștilor în sănătate

ObS3. Creșterea gradului de conștientizare a populației generale dar în special a grupurilor vulnerabile cu privire la impactul arsurilor pe termen lung asupra stării de sănătate a pacientului ars.

 

2.2. Durata estimată de realizare a proiectului:

Maxim 24 de luni de la data semnării contractului de finanțare.

 

2.3. Valoarea totală eligibilă estimată a proiectului: max. 1.000.000 euro

Bugetul estimativ al proiectului se va definitiva ulterior, cu partenerii din proiect, în funcție de activități și responsabilități.

 

2.4. Activitățile vizate de proiect în care partenerul se poate implica

 

 

 

 1. Îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate

1.1. Crearea registrul pacienților arși

1.2. Dezvoltarea de rețele suport pentru pacienții arși

1.3. Dezvoltarea ghidului de intervenție

 1. Formarea personalului medical care interacționează cu pacienții arși – transfer de know – how de la partenerul din Norvegia.

2.1. Analiza nevoilor de formare

2.2. Elaborare materialelor de formare și desfășurarea programului de formare

2.3. Evaluarea impactului programului de formare

 1. Furnizarea de servicii de prevenție
 2. Campanii de informare și sensibilizare a grupurilor țintă și personalului medical cu privire la problemele de sănătate ale pacienților arși

4.1. Organizarea și derularea studiului de evaluare privind cunoștințele, atitudinea și comportamentul pacienților arși / aparținătorilor

4.2. Dezvoltarea conceptului de campanie și derularea campaniei

4.3. Evaluarea impactului campaniei

 

Proiectul se adresează unui număr minim de 650 de persoane din grupuri vulnerabile, inclusiv Romi

2.5. Activitățile în care va fi implicat partenerul selectat în urma prezentei Proceduri de selecție:

Partenerul selectat va fi implicat în redactarea cererii de finanțare iar în perioada de implementare a proiectului va fi implicat în activitățile pe care și le asumă că va participa din cele enumerate la punctul 2.4.

 

 1. Criterii de eligibilitate a partenerului de proiect (conform Ghidului de finanțare) publicat la următoarea adresă http://www.ro-sanatate.ms.ro/index.php/ro/apel-proiecte-nr-1-acces-servicii-de-sanatate

De asemenea, partenerii solicitanți trebuie să dovedească capacitatea financiară și operațională prin:

 • Experiență în implementarea de proiecte finanțate din fonduri europene dobândită în urma implementării în calitate de beneficiar/partener a minim 1 proiect finanțat din fonduri nerambursabile în valoare de cel puțin valoarea bugetului individual alocat prin proiect.
 • Partenerul național trebuie să fie implicat în cel puțin o activitate relevantă a proiectului

 

 1. Documentele din dosarul de selecție:
 • Anexa 1 – Scrisoarea de intenție
 • Anexa 2 – Fișa partenerului
 • Listă resurse umane propuse pentru implementare a proiectului însoțită de Curriculum Vitae ale membrilor echipei de proiect (format Europass)
 • Anexa 1 la Ghidul solicitantului – Declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform anexelor solicitate de Ministerul Sănătății
 • Anexa 3 la Ghidul Aplicatului – Declarația pe propria răspundere privind neîncadrarea sprijinului financiar solicitat în categoria ajutorului de stat
 • Anexa 5.7 la CF – Declarația privind eligibilitatea
 • Declarație pe propria răspundere că:
 • Entitățile eligibile au depus o singură aplicație de proiect ca PP și maxim două ca parteneri (sau una ca PP și una ca partener)
 • La nivelul întregului Program, o entitate poate primi finanțare, în calitate de PP, pentru maximum 2 proiecte, iar în calitate de partener pentru maximum 3 proiecte (sau 1 proiect ca PP și 2 proiecte ca parteneri, respectiv 2 proiecte ca PP și 1 proiect ca partener)
 • Documente legale referitoare la forma de organizare a partenerilor[1], după cum urmează:
 • Copie a certificatului de înregistrare fiscală;
 • Copie a încheierii privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă sau Certificatul de înregistrare privind Registrul Asociațiilor și Fundațiilor
 • Copie după documentul care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei menționate în proiect;
 • Copie după actul de înființare și statutul ONG cu toate modificările ulterioare
 1. Criterii de selecție
 • Selecția se va face pe bază de punctaj, cu un maxim de 100 puncte
 • Propunerile care vor întruni mai puțin de 60 de puncte nu vor fi luate în considerare
Nr.crt Criterii de selecție Punctaj Maxim
1 Capacitatea operațională și financiară 45 puncte
1.1. Resurse umane 30 puncte
Minim 1 expert cheie cu experiența în tipul de activitate asumat (dovedit prin CV) propuși pentru activitățile proiectului

ü  2 experți – 5 puncte

ü  3 experți – 10 puncte

ü  Mai mult de 3 experți – 15 puncte

15 puncte
Evaluarea calitativă a experienței din CV

Nivel scăzut (experiență < 1 an) – 5 puncte

Nivel mediu (experiență cuprinsă între 1 și 3 ani) – 10 puncte

Nivel înalt (experiență > 3 ani) – 15 puncte

15 puncte
1.2. Capacitate financiară 15 puncte
Situația financiară (totalul veniturilor din ultimii 3 ani fiscali încheiați)

ü  Pana la 100.000 euro – 5 puncte

ü  Între 100.000 si 200.000 euro – 10 puncte

ü  Peste 200.000 euro – 15 puncte

15 puncte
2 Capacitate profesională 30 puncte
2.1. Dovada implementării unor proiecte cu finanțare nerambursabilă

Fără proiecte – 0 Puncte

1 – 3 proiecte – 5 puncte

Mai mult de 3 proiecte – 10 puncte

10 puncte
2.2 Dovada experienței de cel puțin 6 luni în domeniul activităților pentru care va participa ca partener

Între 6 luni și 1 an – 5 puncte

Între 1 an și 2 ani – 10 puncte

Mai mult de 2 ani – 20 puncte

20 puncte
3. Contribuția partenerului la activitățile proiectului 25 puncte
3.1 Număr de activități principale în care partenerul dorește să se implice

1 activitate – 10 puncte

2 activități – 15 puncte

3 activități – 25 puncte

25 puncte

 

 

 1. Depunerea documentelor:

Organizațiile interesate să participe la prezenta selecție vor depune dosarul cuprinzând toate informațiile solicitate la registratura Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu”, București Bld. Iancu de Hunedoara 30-32 personal sau prin curier.

Se va preciza pe plic:  Selecție partener privat pentru proiecte în cadrul Programului “Provocări în sănătatea publică la nivel european” finanțat prin Granturile 2014- 2021.

 1. Rezultatul procedurii:

Rezultatul procedurii de selecție se va publica pe site-ul Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu”  printr-un anunț care va conține informațiile cuprinse în anunțul de selecție și informații privind participanții la procedură, admiși și respinși, și punctajul obținut de fiecare dintre aceștia. Partenerii selectați vor fi contactați direct la datele de contact furnizate de aceștia.

Faptul că o entitate/organizație a fost selectată ca potențial partener conform acestei proceduri nu creează nicio obligație pentru promotorul de proiect în situația în care cererea de finanțare depusă nu este selectată pentru finanțare. Toate activitățile derulate în timpul elaborării Dosarului cererii de finanțare nu fac obiectul niciunei pretenții de natură financiară sau orice altă natură, pentru niciuna dintre părți. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu” își rezervă dreptul de a solicita informații şi documente suport suplimentare partenerului selectat înainte de încheierea Acordului de Parteneriat.

 

 1. Soluționarea contestațiilor:

Organizațiile care nu au fost selectați ca parteneri, în vederea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul care face obiectul anunțului de selecție, pot depune contestație în maxim 1 zi lucrătoare, de la data publicării listei pe site-ul Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu”, contestații care se soluționează în terme de maxim 1 zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor.

 

 1. Calendarul procedurii de selecție:

 

Nr.crt Etapă Termen
1 Publicare anunț 04.03.2021
2 Depunere dosare 19.03.2021, ora 14:00
3 Deschiderea și evaluarea dosarelor 19.03.2021
4 Anunțarea rezultatelor 22.03.2021
5 Primirea contestațiilor 23.03.2021
6 Anunțare rezultate contestații 24.03.2021
7 Anunțarea rezultatelor finale 25.03.2021

 

 1. Persoană de contact: Dr. Raluca Tatar, email: raluca.tatar@umfcd.ro

 

Descarca documentele

 

Aprobat,

Conf. Dr. Alexandru Ulici

Manager

 

[1] Aceste documente se prezintă în copie, semnate, ștampilate și certificate conform cu originalul de către reprezentantul legal.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors