Angajare perioada nedeterminata post de economist IA si a unui post de referent de specialitate III din cadrul Serviciului Achizitii Publice, Contractare

27 iulie 2021 0
logo-spital.png

Rezultat final:

Rezultate proba scrisa:

Selectie dosare

–––––––––––

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU“, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post de economist IA si a unui post de referent de specialitate III din cadrul Serviciului Achizitii Publice, Contractare.

 

Concursul se va desfasura un conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, modificat si completat de H.G. nr. 1027/2014, in urmatoarele etape:

 • Selectia dosarelor de inscriere
 • Proba scrisa
 • Interviu

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale si specifice , conform art. 3 si art. 4 din H.G. nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare astfel :

 

Conditii generale de participare la concurs :

 • Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Ecomonic European si domiciliat in Romania ;
 • Cunoaste limba romana , scris si vorbit ;
 • Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;
 • Are capacitate deplina de exercitiu ;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza , atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie au de unitatiile sanitare abilitate ;
 • Indeplineste conditiile de studii si , dupa caz , de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;
 • Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiunii contra umanitatii , contra statului ori contra autoritatii , de serviciu sau in legatura cu serviciul , care impiedica infaptuirea justitiei , de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie , care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea .

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru postul de ecomonist IA:

–   Sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta;

–   Au cel putin 6 ani si 6 luni vechime in specialitate (achizitii publice);

–   Diploma de bacalaureat;

–   Cunostiinte operare PC.

Conditii specifice de participare la concurs pentru postul de referent de specialitate III:

–   Sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta;

–   Au cel putin 6 luni vechime in specialitate (achizitii publice);

–   Diploma de bacalaureat;

–   Cunostiinte operare PC.

 

Dosarele pentru inscriere la concurs se vor depune la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului incepand cu data de 26.07.2021 pana la data de 06.08.2021 ora 10,00, in intervalul orar de Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 – 15,00,  Vineri intre orele 07,30 – 10,00  si va contine urmatoarele documente:

 

 1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei organizatoare ;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si altor acte care atesta efectuarea unor specializari , precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea condititiilor specifice ale postului ;
 4. copia carnetului de munca sau, dupa caz , o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor , in copie ;
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medicul de famile al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate ;
 7. curriculum vitae ;
 8. chitanta taxa de concurs de 80 lei .

 

Documentele prevazute la punctele  b, c si d vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea .

Descarca documentele:

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “ din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI astfel:

 

 • Proba scrisa in data de 16.08.2021 ora 09,00
 • Interviu in data de 19.08.2021 ora 09,00

 

 

Nr. 19179  din 22.07.2021

MANAGER ,

Conf. Dr. Alexandru Ulici

BIBLIOGRAFIE :

Pentru postul de economist IA si postul de referent de specialitate III:

 1. LEGEA nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice – publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 23 mai 2016;
 2. G.  nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice – publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 6 iunie 2016;
 3. LEGEA nr. 101/2016 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor – publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 23 mai 2016

 

TEMATICA :

Pentru postul de economist IA si postul de referent de specialitate III:

 1. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică;
 2. Definiţii in sensul LEGII nr. 98/2016;
 3. Procedurile de atribuire reglementate de LEGEA nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 4. Achizitia directa;
 5. Derularea procedurilor de achizitie publica;
 6. Instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică (Acordul-cadru, Sistemul dinamic de achiziţii, Licitaţia electronica);
 7. Reguli de publicitate şi transparenţă; Initierea procedurii ;
 8. Elaborarea documentaţiei de atribuire; Documentul unic de achiziţie European;
 9. Etapele procesului de achiziţie publică;
 1. Planificarea achizitiilor publice;
 1. Intocmirea Programului anual al achiziţiilor publice;
 2. Comisia de evaluare şi modul de lucru al acesteia;
 3. Dosarul achiziţiei publice;
 4. Finalizarea contractului de achiziţie publică;
 5. Soluţionarea contestaţiei; Soluţiile pe care le poate pronunţa CNSC;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors