Concurs angajare muncitori calificati – Compartiment tehnic – Atelier reparatii si intretinere

14 septembrie 2021 0
logo-spital-1.png

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU“, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a 4 posturi vacante de muncitori calificaţi I – fochişti, a 3 posturi vacante de muncitori calificaţi I –  instalatori si  a 6 posturi vacante de muncitori calificaţi I – electricieni-electromecanici din cadrul Compartimentului Tehnic – Alelier reparaţii şi întretinere.

 

Concursul se va desfasura un conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, modificat si completat de H.G. nr. 1027/2014, in urmatoarele etape :

 • Selectia dosarelor de inscriere
 • Proba scrisa
 • Interviu

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale si specifice, conform art. 3 si art. 4 din H.G. nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare astfel:

 

      Conditii generale de participare la concurs:

 • Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Ecomonic European si domiciliat in Romania;
 • Cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • Are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • Are capacitate deplina de exercitiu;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie au de unitatiile sanitare abilitate;
 • Indeplineste conditiile de studii si , dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiunii contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 

Conditii specifice de participare la concurs:

               Pentru functiile de muncitori calificati I-fochisti:

 • Studii: generale/medii;
 • Certificat de calificare in meseria de fochist;
 • Autorizaţie ISCIR pentru cazane de medie presiune;
 • Minim 9 ani vechime in meserie.

 

 • Pentru functiile de muncitori calificati I-instalatori:
 • Studii: generale/medii;
 • Certificat de calificare in meseria de instalator ;
 • Minim 9 ani vechime in meseria de instalator .

 

Pentru functiile de muncitori calificati I- electicieni-electromecanici:

 • Studii: generale/medii;
 • Certificat de calificare in meseria de electrician -electromecanic;
 • Minim 9 ani vechime in meseria de electrician -electromecanic.

 

Dosarele pentru inscriere la concurs se vor depune la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului incepand cu data de 15.09.2021  pana la data de 28.09.2021 ora 10,00, in intervalul orar de Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 – 15,00,  Vineri intre orele 07,30 – 10,00  si va contine urmatoarele documente:

 

 1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei organizatoare;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea condititiilor specifice ale postului;
 4. copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medicul de famile al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. chitanta taxa de concurs de 20 lei .

 

Documentele prevazute la punctele  b, c si d vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea .

 

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “ din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI astfel:

 

 • Proba scrisa in data de 10.11.2021 ora 09,00
 • Interviu in data de 15.11.2021 ora 09,00

 

Nr. 24290 din 13.09.2021

Descarca documentul:

MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a posturilor de muncitori calificaţi – fochişti .

TEMATICA :

1.Descrierea generala si destinatia cazanului ;

2.Caracteristicile tehnice ale cazanului ;

3.Conditii  de instalare a cazanului :

– generalitati

– conditii de amplasare

– alimentarea cu combustibil/tipuri de combustibil

– alimentarea cu energie electrica

– cosul de fum

4.Functionarea cazanului (verificare , punere in functiune , exploatare , oprire ) ;

5.Intretinerea cazanului si a arzatorului ;

6.Elementele de siguranta ale cazanului ;

7.Responsabilitatea fochistului ;

8.Masuri de protectie a muncii adaptate muncii de fochist ;

9.Norme de prevenire si stingere a incendiilor ;

 1. Semnalizarea defectiunilor aparute ;
 2. Comunicare interpersonala ;

 

BIBLIOGRAFIA :

 1. Manualul fochistului – editii 1996-2001 ;
 2. Prescriptie tehnica ISCIR din 12 aprilie 2010 “Cazane de abur , cazane de abur , cazane apa fierbinte ,

supraincalzitoare si economizoare independente “ –PT C 1-2010;

 1. Legea nr. 319 din 14.07.2006 , privind protecția și securitatea muncii , publicată în M.O., Partea I, nr.

646 din 26.07.2006;

 1. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor , publicată în M.O., Partea I, nr. 633 din

21.07.2006 ;

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a posturilor de muncitori calificati- instalatori .

TEMATICA :

 1. Instalațiile de încălzire centrală :
 • menținerea în exploatare normală a întregului sistem de încălzire centrală, inclusiv

realizarea de reparații și intervenții la apariția unor incidente, avarii sau defecțiuni;

 • asigurarea parametrilor de performanță proiectați în scopul realizării exigentelor

consumatorilor pe întreaga durată a exploatării;

 • funcționarea instalațiilor cu un consum minim de energie;
 • reprezentarea și cotarea organelor de asamblare cu și fără filet .
 1. Exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare :
 • intreținerea și exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare;
 • instrucțiuni de exploatare la instalațiile care se modernizează, se reabilitează sau se

transformă, precum și la cele la care se efectuează reparații.

 1. Exploatarea instalațiilor sanitare :
 • rețelele exterioare de alimentare cu apă rece și caldă care servesc clădirile și care nu

intră în exploatarea furnizorilor de apă;

 • rețelele exterioare de canalizare, incluzând construcțiile aferente acestora (cămine,

separatoare de grăsimi și nisip etc.) până la racordul la colectorul public de canalizare;

 • stații de hidrofor, care nu intră în exploatarea furnizorului de apă;
 • instalații de preparare a apei calde de consum;
 • stații de pompare a apelor uzate care nu intră în exploatarea societatilor de evacuarea

apelor uzate.

 

BIBLIOGRAFIA :

 1. Instalații tehnico-sanitare și de gaze – Ștefan Vintilă , Gheorghe Constantinescu ;
 2. Instalații de încălzire sanitare și gaz (Exploatare : Întreținere; Reparații) – Mihai Ilina,

Constantin Luță Instalații în clădiri – Vl. Clasa, M. Mărgăritescu ;

 1. Normativ privind exploatarea instalațiilor de încălzire centrală- I 13/1-02, aprobat de

MLPTL cu Ordinul nr.929/02.07.2002

 1. Normativ privind exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare- I 5/2-98, aprobat de

MLPTL cu Ordinul nr.55/N-15.07.98

 1. Normativ privind proiectarea și executarea instalațiilor sanitare- I 9-94, aprobat de

MLPTL cu Ordinul nr.17/N-16.05.95

 1. Normativ privind exploatarea instalațiilor sanitare I 9/1-96 aprobat de

MLPTL cu Ordinul nr.86/N-05.12.96

 1. Legea nr. 319 din 14.07.2006 , privind protecția și securitatea muncii – Publicată în Monitorul

Oficial, Partea I, nr. 646 din 26.07.2006 .

    

BIBLIOGRAFIA :

 1. Manualul fochistului – editii 1996-2001 ;
 2. Prescriptie tehnica ISCIR din 12 aprilie 2010 “Cazane de abur , cazane de abur , cazane apa fierbinte ,      supraincalzitoare si economizoare independente “ –PT C 1-2010;
 1. Legea nr. 319 din 14.07.2006 , privind protecția și securitatea muncii , publicată în M.O., Partea I, nr.       646 din 26.07.2006;
 1. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor , publicată în M.O., Partea I, nr. 633 din         21.07.2006 ;

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a posturilor de muncitori calificati – electricieni- electromecanici .

TEMATICA :

 1. instalatii electrice de joasa tensiune la consumator ;
 2. aparate pentru instalatii de joasa tensiune ;
 3. tablouri de distributie ;
 4. aparate de masura si control ;
 5. iluminatul electric ;
 6. instalatii de curenti slabi ;
 7. receptoare de forta (masini electrice) ;
 8. relee si automatizati simple ;
 9. instalatii de lumina si forta ;
 10. utilizarea energiei electrice ;
 11. instalatii de protectie a caladirilor si a liniilor aeriene de joasa tensiune ;
 12. accidente produse de electricitate ;
 13. actionari ;
 14. norme de securitate si sanatate in munca ;
 15. obligatiile generale ale angajatilor privind securitatea si sanatatea in munca .

BIBLIOGRAFIA :

 1. Ordinul nr. 17/28.07.2007 privind aprobarea standardului de performanta pentru serviciile de transport si de sistem ale energiei electrice . Act emis de Autoritatea Nationala de Reglemntare in Domeniul Energiei;
 2. Agenda electricianului;
 3. Legea nr. 319 din 14.07.2006 , privind protecția și securitatea muncii , publicată în M.O., Partea I, nr. 646 din 26.07.2006;
 1. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor , publicată în M.O., Partea I, nr. 633 din

21.07.2006.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors