Concurs angajare post Portar – Serviciu Administrativ-Paza

14 septembrie 2021 0
logo-spital-1.png

Rezultate finale:

Rezultate proba scrisa:

Selectie dosare:

––––––––––––––––

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU“, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post de portar din cadrul Serviciului Administrativ-Paza. 

 

Concursul se va desfasura un conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, modificat si completat de H.G. nr. 1027/2014, in urmatoarele etape:

 

 • Selectia dosarelor de inscriere
 • Proba scrisa
 • Interviu

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale si specifice , conform art. 3 si art. 4 din H.G. nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare astfel:

 

Conditii generale de participare la concurs:

 • Are cetatenia romana , cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Ecomonic European si domiciliat in Romania ;
 • Cunoaste limba romana , scris si vorbit ;
 • Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;
 • Are capacitate deplina de exercitiu ;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza , atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie au de unitatiile sanitare abilitate ;
 • Indeplineste conditiile de studii si , dupa caz , de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;
 • Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiunii contra umanitatii , contra statului ori contra autoritatii , de serviciu sau in legatura cu serviciul , care impiedica infaptuirea justitiei , de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie , care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei , cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea .

 

Conditii specifice de participare la concurs:

 • Studii : generale/medii;
 • Certificat de calificare profesionala pentru exercitarea profesiei de agent de paza;
 • Atestat privind absolvirea cursului de calificare profesionala pentru exercitarea profesiei de agent de securitate (paza);

 

Dosarele pentru inscriere la concurs se vor depune la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului incepand cu data de 15.09.2021  pana la data de 28.09.2021 ora 10,00, in intervalul orar de Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 – 15,00,  Vineri intre orele 07,30 – 10,00  si va contine urmatoarele documente:

 

 1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei organizatoare ;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea condititiilor specifice ale postului ;
 4. copia carnetului de munca sau, dupa caz , o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor , in copie ;
 5. cazierul judiciar ;
 6. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate ;
 7. curriculum vitae ;
 8. chitanta taxa de concurs de 20 lei .

 

Documentele prevazute la punctele  b, c si d vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea .

 

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “ din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI astfel:

 

 • Proba scrisa in data de 03.11.2021 ora 09,00
 • Interviu in data de 09.11.2021 ora 09,00

 

Nr. 24291 din 13.09.2021

Descarca documentul:

MANAGER,

Conf. Dr. Alexanru Ulici

 

BIBLIOGRAFIE:

            Pentru ocuparea postului de portar:

 1. Legea nr. 333/2003 , publicat in M.O Partea I nr. 525 din 22/07/2003 privind paza

obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor .

 1. Ordin nr. 1365 din 25 iulie 2008, publicat in M.O nr. 608/15.VIII 2008 , privind

organizarea serviciului de paza si a regimului de acces in unitatile sanitare publice cu paturi din reteaua Ministerului Sanatatii Publice.

 1. Hotararea nr. 301/2012,din 11/04/2012 publicat in M.O, Partea I nr. 335 din 17/05/2012

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

 1. Legea nr. 319/14 iulie 2006, publicat in M.O, Partea I nr. 646 din 26.07.2006 , Legea

securitatii  si sanatatii  in munca.

 

            TEMATICA:

            Pentru ocuparea postului de portar:

 1. Legea nr. 333/2003, publicat in M.O Partea I nr.525 din 22/07/2003 privind paza

obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor :

– Cap. I – Dispozitii generale;

– Cap II – Paza proprie;

– Cap V – Selectia, atestarea, angajarea, pregatirea si dotarea personalului de paza si

garda de corp ;

– Cap VI – Atributiile personalului de paza.

 1. Ordin nr. 1365 din 25 iulie 2008, publicat in M.O nr. 608/15.VIII 2008 , privind

organizarea serviciului de paza si a regimului de acces in unitatile sanitare publice cu paturi din reteaua Ministerului Sanatatii Publice:

-Reguli unitare de acces in incinta spitalului : a salariatilor spitalului, a ambulantelor, a

vizitatorilor, a autovehiculelor personale, a reprezentantilor mass-mediei, a autovehiculelor furnizorilor de produse si servicii .

 1. Hotararea nr. 301/2012, din 11/04/2012 publicat in M.O, Partea I nr. 335 din 17/05/2012

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

– Dotarea si folosirea insemnelor si a mijloacelor de aparare;

– Documente specifice executarii si evidentei serviciului de paza.

 1. Legea 319/14 iulie 2006, publicat in M.O, Partea I nr.646  din 26.07.2006   , Legea    securitatii  si sanatatii  in munca:
 2. III – Sectiunea I – obligatii generale ale angajatilor;

– Sectiunea a-II – a – Servicii de prevenire si protectie;

– Sectiunea a-III- a – Prim ajutor, stingerea incendiilor,evacuarea lucratorilor, pericol  grav si imminent;

 1.   b)   IV – Obligatiile lucratorilor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors