Concurs post Curier – Serviciul Administrativ

9 decembrie 2021 0
logo-spital-1.png

Rezultat final:

Rezultate proba interviu:

Rezultate proba scrisa:

Afisare selectie dosare:

–––––––––––––

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU“, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI organiza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post vacant de curier din cadrul Serviciului Administrativ. 

 Concursul se va desfasura un conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, modificarile si completatarile  ulterioare, in urmatoarele etape :

 

 • Selectia dosarelor de inscriere
 • Proba scrisa
 • Interviu

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale si specifice , conform art. 3 si art. 4 din H.G. nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare astfel:

 

Conditii generale de participare la concurs:

 • Are cetatenia romana , cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Ecomonic European si domiciliat in Romania ;
 • Cunoaste limba romana , scris si vorbit ;
 • Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;
 • Are capacitate deplina de exercitiu ;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza , atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie au de unitatiile sanitare abilitate ;
 • Indeplineste conditiile de studii si , dupa caz , de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;
 • Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiunii contra umanitatii , contra statului ori contra autoritatii , de serviciu sau in legatura cu serviciul , care impiedica infaptuirea justitiei , de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie , care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei , cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea .

 

Conditii specifice de participare la concurs :

 • Studii : generale/medii ;

 

Dosarele pentru inscriere la concurs se vor depune la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului incepand cu data de 10.12.2021 pana la data de 23.12.2021 ora 10,00, in intervalul orar de Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 – 15,00,  Vineri intre orele 07,30 – 12,00  si va contine urmatoarele documente:

 

 • cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei organizatoare ;
 • copia actului de identitate ;
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea condititiilor specifice ale postului ;
 • copia carnetului de munca sau, dupa caz , o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor , in copie ;
 • cazierul judiciar ;
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae ;
 • chitanta taxa de concurs de 20 lei .

 

Documentele prevazute la punctele  b, c si d vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea .

Descarca documentul:

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “ din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI astfel:

 

 • Proba scrisa in data de 12.01.2022 ora 10,00
 • Interviu in data de 17.01.2022 ora 10,00

 

Nr. 33618 din 08.12.2021

MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici

 

BIBLIOGRAFIE:

Pentru postul de curier:

 1. U.G nr. 13/2013 – privind serviciile postale .
 2. LEGEA 477 din 08 noiembrie 2004 – privind Codul de conduita  a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
 3. LEGEA 319 din 14 iulie 2006 –  a securitattii si sanatatii in munca .
 4. LEGEA nr. 53 / 2003 – Codul Muncii.

 

TEMATICA

 1. U.G nr. 13/2013 – privind serviciile postale :

    – CAP  I       – Notiuni generale privind serviciul de curierat ;

– CAP VII   – Conditii de acceptare a trimiterilor postale;

– CAP VIII  – Obligatiile si responsabilitatile serviciului de curierat.

 

 1. LEGEA 477 din 08 noiembrie 2004 –  privind Codul de conduita  a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice:

     – CAP  I   – Domeniul de aplicare si principii generale;

     – CAP  II –  Norme generale de conduita profesionala a personalului contractual.

 

 1. LEGEA  319 din 14 iulie 2006 –  a securitattii si sanatatii in munca :

    – CAP    III  –  Obligatiile  angajatorilor ;

    – CAP   IV   –  Obligatiile lucratorilor.

 

 1. LEGEA nr. 53 / 2003 – Codul Muncii.

                          – Drepturile si obligatiile salariatilor .

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors