Concurs post economist IA, statistician medical principal, registrator medical debutant – Serviciul de Evaluare si Statistica Medicala

9 decembrie 2021 0
logo-spital-1.png

Rezultat final:

Rezultate proba interviu:

Afisare rezultate proba scrisa:

Afisare selectie dosare:

––––––––––––––––––––––––

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU“, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post de economist IA, a unui post de statistician medical principal, precum si a 2 posturi de registratori medicali debutanti din cadrul Serviciului de Evaluare si Statistica Medicala.

 

Concursul se va desfasura un conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, modificat si completat de H.G. nr. 1027/2014, in urmatoarele etape:

 • Selectia dosarelor de inscriere
 • Proba scrisa
 • Interviu

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale si specifice , conform art. 3 si art. 4 din H.G. nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare astfel :

 

Conditii generale de participare la concurs:

 • Are cetatenia romana , cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Ecomonic European si domiciliat in Romania ;
 • Cunoaste limba romana , scris si vorbit ;
 • Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;
 • Are capacitate deplina de exercitiu ;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza , atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie au de unitatiile sanitare abilitate ;
 • Indeplineste conditiile de studii si , dupa caz , de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiunii contra umanitatii , contra statului ori contra autoritatii , de serviciu sau in legatura cu serviciul , care impiedica infaptuirea justitiei , de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie , care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei , cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea .

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru postul de ecomonist IA:

–   Sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta;

–   Au cel putin 6 ani si 6 luni vechime in specialitate;

–   Diploma de bacalaureat;

–   Cunostiinte operare PC.

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru posturile de statistician medical principal:

–  studii medii cu diploma de bacalaureat;

–  vechime mimin 4 ani in specialitate;

–  cunoștințe de operare calculator (PC);

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru posturile de registratori medicali   debutanti:

–  studii medii cu diploma de bacalaureat;

–  cunoștințe de operare calculator (PC);

 

Dosarele pentru inscriere la concurs se vor depune la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului incepand cu data de 10.12.2021 pana la data de 23.12.2021 ora 10,00, in intervalul orar de Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 – 15,00,  Vineri intre orele 07,30 – 10,00  si va contine urmatoarele documente:

 

 1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei organizatoare ;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si altor acte care atesta efectuarea unor specializari , precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea condititiilor specifice ale postului;
 4. copia carnetului de munca sau, dupa caz , o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor , in copie;
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medicul de famile al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. chitanta taxa de concurs de 80 lei pentru postul de economist IA si chitanta taxa de concurs de 30 lei pentru postul statistician medical principal/registratori medicali debutanti.

 

Documentele prevazute la punctele  b, c si d vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea .

Documentul:

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “ din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI astfel:

 

 • Proba scrisa in data de 11.01.2022 ora 10,00
 • Interviu in perioada de 14.01.2022 ora 10,00 si 17.01.2022 ora 13,00

 

Nr. 33619 din 08.12.2021

 

MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici

    BIBLIOGRAFIA:

Pentru postul de economist IA:

 1. LEGEA 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. ORDINUL nr. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Ordinul nr. 1068 I 627 I 2021 al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2021 a Hotararii Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii i a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor i a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021 – 2022 ,cu modificarile si completarile ulterioare ;
 4. HG n 696 / 2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, tehnologiilor i dispozitivelor asistive, in cadrul sistemului de asigurari de sanatate pentru anii 2021 – 2022, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Ordin nr. 1100 din 14/10/2005 privind introducerea decontului de cheltuieli ce se elibereaza pacientului pentru serviciile medicale primite, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. LEGEA nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. ORDIN nr. 1782 / 576 / din 28 decembrie 2006 al Ministrului Sanatatii si al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi, cu modificarile si completarile ulterioare , cu modificarile si completarile ulterioare;
 1. ORDIN nr. 840 / 2018 al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, precum si a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. ORDIN nr 1490 din 27 august 2008 privind aprobarea Metodologiei de calcul al indicatorilor de performanta al managementului spitalului, Anexa : Metodologie de calcul a lndicatorilor de Performanta ai Managementului Spitalului – punctul B (Indicatori de utilizare a serviciilor) i punctul D (Indicatori de calitate) , cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Metodologia de calcul a urmatorilor Indicatori: Mortalitatea Generala si Morbiditatea
 4. REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) , cu modificarile si completarile ulterioare;

 

               B. Responsabilităţi specifice din: FIŞA POSTULUI – ECONOMIST 1 A

 

ü  Colectarea datelor la nivel de sectie pentru spitalizare continua spitalizarea de zi;

ü  Operarea in foile de observatii clinice generale si foilor pentru spitalizarea de zi;

ü   Raportarea accidentelor rutiere si vatamari corporale lunar;

ü  Verificarea datelor pacientului la internare si completarea acestora unde este cazul;

ü  Raportarea lunara a datelor colectate la nivel de pacient catre Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti pentru clasificarea cazurilor nevalidate (corectate sau neraportate – trimestrial si anual)si intocmirea decontului pentru Spitalizare Continua si de zi;

ü  Informarea sefilor de sectie despre indicatori, despre cazurile nevalidate ori de cate ori este necesar intr-o luna, trimestrial si anual;

ü  Raportarea accidentelor rutiere saptamanal catre Inspectoratul General Politie Bucuresti si Ilfov ;

ü  Inregistrarea si Incarcarea tokenelor medicilor pe platform CASMB.

ü  Colectarea, centralizarea si transmiterea  raportarilor specifice conform prevederilor legale catre Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti;

ü  Centralizarea datelor si transmiterea la termenele stabilite a raportarilor specifice conform prevederilor legale catre Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti;

ü  Raportarea in programul Sistemului informatic unic integrat a datelor privind evidenta concediilor medicale acordate de catre medici pacientilor;

ü  Intocmirea indicatorilor de performanta ai activitatii managerului la termenele stabilite;

ü  Realizarea si raportarea si a altor date statistice cerute de conducatorul unitatii.

 

Respectă prevederile legale din :

 

o   Legea nr.53/2003 – Codul muncii;

o   Legea nr.95/2006 – Legea privind reforma in domeniul sanatatii ;

o   Legislatia specifica domeniului de activitate

 

 

TEMATICA:

Pentru postul de economist IA:

 1. Organizarea si functionarea spitalelor, conducerea si finantarea spitalelor;
 2. 2. Reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului;
 3. 3. Reglementarea domeniului asistentei medicale ambulatorie de specialitate;
 4. 4. Derularea si coordonarea activitatilor din ambulatoriile de specialitate;
 5. 5. Finantarea activitatii furnizorilor de servicii medicale de specialitate din ambulatoriile de specialitate;
 6. Asigurarile sociale de sanatate: Persoanele asigurate, Drepturile si obligatiile asiguratilor;
 7. Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate;
 8. Dosarul electronic de sanatate al pacientului;
 9. Drepturile pacientilor;
 10. 10. Modalitatea de acordare a concediilor medicale, in functie de anumite criteria;
 11. Modalitatea de acordare a asistentei medicale spitalicesti, in functie de anumite criterii
 12. Elementele principale care stau la baza completarii corecte si complete a Foilor de Observatie Clinica Generala pentru spitalizarea continua , Fisa de spitalizare de zi;
 13. Etapele principale ale procesului de raportare, semnare cu cardul de sanatate si prevalidare a datelor clinice catre Autoritatile Competente in domeniul sanitar;
 14. Elementele constitutive ale decontului de cheltuieli care se elibereaza pacientului pentru serviciile medicale primate;
 15. Principalii indicatori statistici care evalueaza activitatea spitalului;
 16. Protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date;
 17. 17. Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative;
 18. 18. Masuri de prevenire si control al infectiilor aplicabile pe durata starii de alerta;
 19. 19. Masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19;
 20. Notiuni avansate ale pachetului Microsoft Office.

 

BIBLIOGRAFIA/TEMATICA:

Pentru postul de statistician medical principal:

 1. Ordinul nr. 641/2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice și medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă și de zi, precum și a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice și medicale pentru care se solicită reconfirmarea;
 2. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Ordin nr. 1100 din 14/10/2005 privind introducerea decontului de cheltuieli ce se elibereaza pacientului pentru serviciile medicale primite, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Ordinul nr. 1782/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi
 5. Ordinul nr. 919/2006 privind aprobarea normelor metodologice de înregistrare, stocare, prelucrare și transmitere a informațiilor legate de activitatea spitalului;
 6. Ordinul nr. 648/406/2014 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi;
 7. Hotărârea nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022 – Anexele 1 și 2;
 8. Metodologia de calcul a urmatorilor Indicatori: Mortalitatea Generala si Morbiditatea

9.Regulament nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) , cu modificarile si completarile ulterioare;

 1. Bazele informaticii: · Microsoft Windows · Microsoft Word · Microsoft Excel . Cunoștințe și aptitudini utilizare sistem Windows 7 și 10, Internet Explorer, E-mail, Aplicația Hipocrate, SIUI.

 

 1. Morbiditate-Aspecte generale
 2. Clasificarea Internationala a Maladiilor.
 3. Reguli de confirmare din punct de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pt. cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi.
 4. Metodologia de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea.
 5. Evaluarea activitatii spitalului-Metodologia de calcul a Indicatorilor de Performanta ai Managementului Spitalului.
 6. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare continua si de zi.
 7. Finantarea/decontarea serviciilor medicale spitalicesti in sistemul de asigurari

de sanatate in anul 2021 (spitalizare continua si spitalizare de zi)

 1. Masuri de prevenire si control al infectiilor aplicabile pe durata starii de alerta;
 2. Masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19;
 3. 10. Editoare de texte (Microsoft Word):

– Crearea si formatarea  documentelor;

– Introducere de antete şi subsoluri;

 1. Calcul tabelar (Microsoft Excel):

– Operaţii cu foi de calcul;

– Formatare celule;

– Formule, folosirea functiilor în construirea formulelor (ex: SUM, COUNT, SUBTOTAL, alte                  formule statistice).

Statistică – noţiuni de bază.

 

BIBLIOGRAFIA/TEMATICA:

Pentru posturile de registratori medicali debutanti:

 1. Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii (cap. II – Asiguraţii, secţiunea 1 – persoanele asigurate, Titlul IX – cardul european şi cardul naţional de asigurări de sănătate)
 2. 2. Ordinul nr. 1782/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi
 3. Regulament nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) , cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. LEGEA nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificarile si completarile ulterioare
 5. 5. Legea Arhivelor Naționale nr.16/1996 și Instrucțiuni aprobate prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996 al conducerii Arhivelor Naționale, privind păstrarea documentelor și organizarea depozitului de arhivă;

Bazele informaticii

 • Sistemul de operare Windows: (- autentificare ca utilizator, – suprafata de lucru Windows, gestionarea ferestrelor si comenzile meniului de control, – familia de butoane )
 • Windows Explorer: (- lansare in executie, – meniurile programelor Windows Explorer si My Computer, – copiere, transferare, stergere fisiere)
 • Microsoft Word: (- lansarea si inchiderea aplicatiei Word – ecranul Word, – bara de meniuri, – bara cu butoane standard, cu butoane de formatare, – creearea unui document nou, – deschiderea unui document existent, – salvarea si imprimarea unui document, – introducerea textului, – modificarea textului, )
 • Microsoft Excel: ( – creearea de tabele, – creearea si utilizarea formulelor de calcul, – transferul de informatie intre aplicatiile Excel si Word )
 • Adobe Acrobat Reader: (- deschiderea unui document de tip PDF, – cautare in documente de tip PDF )
 • Persoanele asigurate-dovada calitatii de asigurat; – Cardul European si Cardul National de Asigurari de sanatate;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors