Concurs post kinetoterapeut – Unitatea de Arsi Grav

29 decembrie 2021 0
logo-spital-1.png

Rezultate proba scrisa:

Selectie dosare:

Erata:

––––––––––––––––––––––––

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU“, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI organiza concurs pentru ocupare pe perioada nedeterminata a 0,5 (norma) post vacant de kinetoterapeut din cadrul Unitatii de Arsi Grav.

 

Concursul se va desfasura un conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, modificarile si completatarile  ulterioare, in urmatoarele etape :

 

 • Selectia dosarelor de inscriere
 • Proba scrisa
 • Interviu

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale si specifice , conform art. 3 si art. 4 din H.G. nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare astfel :

 

Conditii generale de participare la concurs:

 • Are cetatenia romana , cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Ecomonic European si domiciliat in Romania ;
 • Cunoaste limba romana , scris si vorbit ;
 • Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;
 • Are capacitate deplina de exercitiu ;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza , atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie au de unitatiile sanitare abilitate ;
 • Indeplineste conditiile de studii si , dupa caz , de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;
 • Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiunii contra umanitatii , contra statului ori contra autoritatii , de serviciu sau in legatura cu serviciul , care impiedica infaptuirea justitiei , de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie , care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei , cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea .

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru 0,5 (norma) post de kinetoterapeut:

–   Studii superioare absolvite cu diploma de licenta in specialitatea postului;

–   Diploma de bacalaureat;

–   Vechime minim 6 luni în specialitate;

 

Dosarele pentru inscriere la concurs se vor depune la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului incepand cu data de 31.12.2021 pana la data de 21.01.2022 ora 10,00, in intervalul orar de Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 – 15,00,  Vineri intre orele 07,30 – 10,00  si va contine urmatoarele documente:

 

 1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei organizatoare ;
 2. copia actului de identitate ;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea condititiilor specifice ale postului ;
 4. copia carnetului de munca sau, dupa caz , o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor , in copie ;
 5. cazierul judiciar ;
 6. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate ;
 7. curriculum vitae ;
 8. chitanta taxa de concurs de 80 lei .

 

Documentele prevazute la punctele  b, c si d vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea .

Descarca documentele:

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “ din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI astfel:

 

 • Proba scrisa in data de 16.02.2022 ora 10,00
 • Interviu in data de 21.02.2022 ora 10,00

Nr. 36226 din 29.12.2021

 

MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici

BIBLIOGRAFIE:

Pentru 0,5 (norma) post de kinetoterapeut:

 1. Total Burn Care-David N. Herndon, Saunders 2018, 5th Edition;
 2. Burn Care and Rehabilitation Principles and Practice, Contemporary Perspectives in Rehabilitation-Reginald L. Richard, Marlys Staley, 1st Edition 1994;
 3. Manual de Chirurgie Plastica – Dan Mircea Enescu, Ion Bordeianu, Ovidius University Press 2001;
 4. Arsurile Copilului – Prof. Dr. Dan Mircea Enescu, Dr. Mihaela Enescu, Ed. MedicArt 2003 – Bucuresti;
 5. Kinetologie profilactica terapeutica si recuperare – Tudor Sbenghe, Ed. Medicala, Bucuresti 1987;
 6. Medicina fizica si de reabilitare – Randall L. Braddom, ed. 4, Bucuresti 2015.

 

TEMATICA:

Pentru 0,5 (norma) post de kinetoterapeut:

 1. Arsura – Noțiuni generale, clasificări, elemente de gravitate;
 2. Etapele arsurii
 3. Cicatrizarea normală și patologică
 4. Etapele procesului de recuperare în arsuri extensive
 5. Mijloace terapeutice utilizate în tratamentul de recuperare postcombustională
 6. Terapia prin compresie în arsurile extensive
 7. Mijloace ortotice folosite în arsurile extensive
 8. Mobilizarea in arsuri extensive la copil
 9. Proceduri de fizioterapie utilizate in cazul arsurii extensive lsa copil
 10. Indicatiile si contraindicatiile masajului in cazul arsurii extensive la copil
 11. Terapia ocupationala ca metoda de refacere a abilitatii mainii arse
 12. Reeducarea respiratorie in arsura extensiva
 13. Cresterea mobilitatii articulare in arsura extensiva
 14. Cresterea fortei musculare in arsura extensiva
 15. Laserterapia – aplicatie in arsura extensiva
 16. Tehnici de baza in kinetologie
 17. Obiective de baza in kinetologie
 18. Obiective generale ale kinetoprofilaxiei primare
 19. Evaluarea functiei articulare-bilant articular
 20. Evaluarea functiei musculare- bilant muscular
 21. Stimularea musculaturii normoinervate
 22. Stimularea musculaturii denervate
 23. Tipuri de prehensiune
 24. Principiile si obictivele recuperarii sechelelor posttraumatice ale nervilor periferici de la nivelul mainii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors