Concurs post Medic Specialist – Chirurgie Pediatrica

29 martie 2024 0
logo-spital-1.png

Afisare rezultate:

–––––––––––––

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU“, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, Sector 1, BUCURESTI in conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante si temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist si chimist din unitatile sanitare publice sau din directiile de sanatate publica, precum si a functiilor de sef de sectie, sef de laborator si de compartiment din unitatile sanitare fara paturi sau din directiile de sanatate publica, respectiv a functiei de farmacist-sef in unitatile sanitare publice cu paturi, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata pentru urmatorul post vacant corespunzatoare functiei contractuale de executie, dupa cum urmeaza:

 

– 1 post de medic specialist confirmat în specialitatea chirurgie pediatrică cu atestat de chirurgie hepatobiliopancreatică din cadrul Secţie Clinice Chirurgie Pediatrică I.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 14 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022:

 

Conditii generale de participare la concurs :

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003– Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Conditii specifice de participare la concurs pentru postul de medic specialist în specialitatea chirurgie pediatrica cu atestat de chirurgie hepatobiliopancreatică:

– diplomă de licenţă

– diplomă de bacalaureat

– stagiu de rezidenţiat terminat

– certificat de specialist

– atestat de chirurgie hepatobiliopancreatică

– certificatul de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs

– asigurare de malpraxis

 

Candidatii vor depune dosarele pentru inscriere la concurs la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului incepand cu data de 01 aprilie 2024 pana la data de 12 aprilie 2024 ora 12,00, data limita de depunere a dosarelor, in intervalul orar, astfel:

 Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 -14,30; 

Vineri intre orele 07,30 – 10,00

 

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

 

 1. a) formular de înscriere;
 2. b)copia de pe diploma de licență;
 3. c) certificatul de specialist, precum şi atestatul de chirurgie hepatobiliopancreatică;
 4. d)copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
 5. e)dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la  455 alin. (1) lit. e)sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România;
 6. f)acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
 7. g)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 8. h)certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la  1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i)adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 10. j)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 11. k)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 12. l)curriculum vitae, model comun european.
 13. m) chitanţă taxă de concurs de 150 lei.

Documentele prevăzute  de la  lit. e) și g) sunt valabile 3 luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

 

Descarca documentele:

 

Copiile de pe actele mentionate vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

 

Dosarele de inscriere vor fi depuse in volum complet, personal pana la data limita, respectiv 12.04.2024, ora 12,00.

 

NU se admit completari ulterioare termenului de depunere, dosarele incomplete vor fi respinse.

 

Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de-a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu, anterior datei de desfasurare a primei probe a concursului.

 

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “ din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI, astfel:

 

 • Depunerea dosarelor de concurs in perioada 01.04.2024 – 12.04.2024 pana la ora 12,00;
 • Selectia dosarelor candidatilor 15.04.2024 – 16.04.2024;
 • Afisarea rezultatelor la selectia dosarelor 17.04.2024 ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele selectiei dosarelor se depun pana la data de 18.04.2024 ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la selectia dosarelor 19.04.2024 ora 12,00;
 • Proba scrisa in data de 23.04.2024 ora 09,00;
 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa 24.04.2024, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele probei scrise se depun pana la data de 25.04.2024, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba scrisa 26.04.2024, ora 12,00;
 • Proba clinică în data de 29.04.2024, ora 09,00;
 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba clinică 30.04.2024, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele la proba clinică se depun pana la data de 08.05.2024, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba clinică 09.05.2024, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor finale 10.05.2024, ora 12,00.

 

Pentru fiecare proba a concursului punctajul este de maxim 100 puncte.

Pentru a fi declaratii admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.      

 

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea urmatoarei probe.              

            Sunt declarati admisi la proba scrisă si la proba clinică/practică candidatii care au obtinut minimum 50 puncte.

            Orice modificare survenita asupra unor aspecte referitoare la organizarea si desfasurarea concursului se publica prin afisare la sediul unitatii.

 

TEMATICA:

 1. Meningoencefalocelul (1, 3)
 2. Despicăturile labiovelopalatine (1, 2, 3, 4)
 3. Adenopatii acute şi cronice ale gȃtului (1, 2)
 4. Fistule şi chiste congenitale ale gȃtului (1, 2, 3, 4)
 5. Limfangioamele gȃtului, feţei şi cu alte localizări (1, 2, 4)
 6. Hemangioamele gȃtului, feţei şi cu alte localizări (1, 2)
 7. Torticolisul muscular congenital (1)
 8. Malformaţiile bronhopulmonare (1, 2, 3)
 9. Chistul hidatic pulmonar (1, 2, 3)
 10. Supuraţiile pleuro-pulmonare (1, 3)
 11. Pericarditele chirurgicale (1, 3)
 12. Infecţiile mediastinale (1, 2, 3)
 13. Arsurile şi stenozele cicatriciale ale esofagului (1, 3)
 14. Herniile diafragmatice congenitale(1, 2, 3)
 15. Tumorile mediastinaleşsi pleuropulmonare (1, 2, 3)
 16. Malformaţiile esofagului (1, 2, 3)
 17. Cardiospasmul (2, 3)
 18. Stenoza hipertrofică de pilor (1, 2, 3, 4)
 19. Malformaţiile duodenului, intestinului subţire şi ale colonului(1, 2, 3, 4)
 20. Anomaliile de rotaţie şi acolare ale intestinului (1, 2, 3, 4)
 21. Patologia diverticulului Meckel (1, 2, 3, 4)
 22. Invaginaţia intestinală (1, 2, 3, 4)
 23. Apendicita acută (1, 2, 3,4)
 24. Peritonitele acute (1, 2, 3, 4)
 25. Peritonita şi ileusul meconial (1, 2, 3)

 

 

 

 1. Corpii străini ai tubului digestiv (1, 2, 3)
 2. Megacolonul congenital (1, 2, 3)
 3. Malformaţiile anorectale (1, 2, 3)
 4. Duplicaţiile digestive (1, 2, 3, 4)
 5. Constipaţia şi encoprezisul (1, 2, 3)
 6. Hemoragii digestive superioare. Hipertensiunea portală (1, 2, 3, 4)
 7. Hemoragii digestive inferioare (1, 2, 3, 4)
 8. Chistul hidatic hepatic (1, 2, 3)
 9. Icterele neonatale de cauza chirurgicală (1, 2, 3, 4)
 10. Rupturile traumatice ale organelor cavitare abdominale (1, 2, 3)
 11. Rupturile traumatice ale organelor parenchimatoase abdominale (1, 2, 3)
 12. Tumori abdominale intra şi retroperitoneale (1, 2, 3)
 13. Omfalocel şi gastroschizis (1, 2, 3, 4)
 14. Patologia regiunii ombilicale (1, 2, 3, 4)
 15. Patologia canalului peritoneo-vaginal (1, 2, 3, 4)
 16. Prolapsul anorectal (1, 2, 3, 4)
 17. Polipul rectal şi polipoza rectocolică (1, 2, 3, 4)
 18. Malformaţiile aparatului urinar superior (1, 2, 3, 4)
 19. Megaureterul şi refluxul vezicoureteral (1, 2, 3)
 20. Extrofia de vezica (1, 2, 3)
 21. Valvele congenitale ale uretrei posterioare (1, 2, 3)
 22. Litiaza urinară (1, 2, 3)
 23. Tumorile renale (1, 2, 3)
 24. Rupturile de rinichi (1, 2, 3)
 25. Rupturile de uretra (1, 2, 3)
 26. Epispadias (1, 2, 3)
 27. Hipospadias (1, 2, 3)
 28. Intersexualitatea (1, 2, 3)
 29. Testiculul necoborat (1, 2, 3, 4)
 30. Sindromul scrotal acut (1, 2, 3, 4)
 31. Torsiunile de anexa (1, 2, 3, 4)
 32. Fimoza şi parafimoza (1, 2, 3, 4)
 33. Imperforatia de himen şi atrezia de vagin (1, 2, 3)
 34. Tumorile organelor genitale (1, 2, 3)
 35. Varicocelul (1, 2, 3)
 36. Enurezis şi incontinenţa urinară (1, 2, 3)
 37. Celulita necrozantăa nou-nascutului (1, 2, 3)
 38. Mielomeningocelul (spina bifida) (1, 2, 3, 4)
 39. Teratomul sacrococcigian (1, 2, 3, 4)
 40. Traumatismele toracelui (1, 2, 3, 4)
 41. Traumatismele craniene (1, 2, 3, 4)

 

BIBLIOGRAFIE:

 1. Zamfir T., Bȃscă I., Jianu M. – Chirurgieviscerală, urologie şi ortopedie pediatrică, Ed. Ştiinţifică, Buc. 1996;
 2. Ashcraft K. HolderJ. – Pediatric Surgery Dec. Ed. Saunders, 1993;
 3. O’Neill J. ş.a. – Pediatric Surgery, 5th ed., Mosby, 1998;
 4. Pellerin D. – Techniques de chirurgie pediatrique, Masson, Paris, 1978.

 

   MANAGER,

Prof. Dr. Alexandru Ulici

 

Director Finaciar-Contabil,

Ec. Victoria Gusianu

 

Sef Serviciu R.U.N.O.S.

Ref. spec. Cristina Ganea


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors