Concurs post medic specialist Pediatrie – Cabinet de Pediatrie – Ambulatoriu – Sectia Clinica Pediatrie 3

25 octombrie 2021 0
logo-spital-1.png

Rezultat final:

Situatie dosare:

–––––––

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” Bucuresti organizeaza concurs potrivit prevederilor O.M.S. nr. 869/2015, cu modificarile si completarile ulterioare pentru ocupare a unui post cu norma intrega de medic specialist confirmat in specialitatea pediatrie pentru Cabinetul de Pediatrie din cadrul Ambulatoriului Integrat, corespondent in Sectia Clinica Pediatrie 3 pe perioada determinata, temporar vacant pana la data de 25.03.2023.

Conditii de inscriere :

 • Studii: superioare absolvite cu diploma de medic sau de licenta in medicina;
 • Examen de medic specialist in specialitatea postului scos la concurs;

 

Concursurile vor consta in urmatoarele probe si se sutin in urmatoarea ordine:

 1. Analizarea si evaluarea activitatii profesionale stiintifice;
 2. Proba scrisa;
 3. Proba clinica sau practica.

 

Dosarul de concurs va cuprinde urmatoarele acte:

 1. cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
 2. copia xerox de pe diploma de medic si adeverinta/certificatul de specialist pentru medici;
 3. copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
 4. dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile ulterioare;
 5. acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;
 6. cazierul judicar;
 7. certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul care candideaza;
 8. chitanta de plata a taxei de concurs;
 9. copia actului de identitate in termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 lei.

 

Documentele prevazute la lit.  d), f) si g) sunt valabile trei luni si se depun in termen de valabilitate.

Descarca documentul:

Unitatea acorda lunar indemnizatie de hrana.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist in specialitatea postului scos la concurs afisata pe site-ul Ministerul Sanatatii.

Relatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul  R.U.N.O.S. al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” Bucuresti, telefon: 021/3169366 int. 137si 116 .

Inscrierile se vor face in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea prezentului anunt in ziarul “Viata Medicala “.

Concursul se organizeaza in maximum 30 de zile lucratoare de la publicarea in “Viata medicala”, dar nu mai devreme de 6 de zile lucratoare de la incheierea inscrierilor.

Anunt publicat in ziarul “Viata Medicala “ nr. 42/22.10.2021

Nr. 28872 din 22.10.2021

                                  MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors