Concurs post muncitori calificati I – Bucatar – Bloc Alimentar – Serviciul administrativ

29 decembrie 2021 0
logo-spital-1.png

Rezultate finale:

Rezultate proba scrisa:

Selectie dosare:

–––––––––––––-

 SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU“, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata pentru un post de muncitor calificat I- bucătar din cadrul Serviciului Administrativ  – Bloc Alimentar.

 

Concursul se va desfasura un conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 , modificat si completat de H.G. nr. 1027/2014, in urmatoarele etape:

 

 • Selectia dosarelor de inscriere
 • Proba scrisa
 • Interviu

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale si specifice , conform art. 3 si art. 4 din H.G. nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare astfel :

 

Conditii generale de participare la concurs :

 • Are cetatenia romana , cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Ecomonic European si domiciliat in Romania ;
 • Cunoaste limba romana , scris si vorbit ;
 • Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;
 • Are capacitate deplina de exercitiu ;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza , atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie au de unitatiile sanitare abilitate ;
 • Indeplineste conditiile de studii si , dupa caz , de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;
 • Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiunii contra umanitatii , contra statului ori contra autoritatii , de serviciu sau in legatura cu serviciul , care impiedica infaptuirea justitiei , de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie , care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei , cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru postul de muncitor calificat  I-bucatar:

 • Studii: medii;
 • Certificat de calificare profesionala pentru meseria de bucătar;
 • Minim 6 ani vechime in meserie.

 

Dosarele pentru inscriere la concurs se vor depune la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului incepand cu data de 31.12.2021 pana la data de 21.01.2022 ora 10,00, in intervalul orar de Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 – 15,00,  Vineri intre orele 07,30 – 10,00  si va contine urmatoarele documente:

 

 1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei organizatoare ;
 2. copia actului de identitate  ;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si altor acte care atesta efectuarea unor specializari , precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea condititiilor specifice ale postului ;
 4. copia carnetului de munca sau, dupa caz , o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor , in copie ;
 5. cazierul judiciar ;
 6. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medical de famile al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate ;
 7. curriculum vitae;
 8. chitanta taxa de concurs de 20 lei .

Documentele prevazute la punctele  b, c si d vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea .

Descarca documentele:

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “ din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI astfel:

 

 • Proba scrisa in data de 02.02.2022 ora 10,00
 • Interviu in data de 07.02.2022 ora 10,00

 

Nr. 36224 din 29.12.2021

 

MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici

BIBLIOGRAFIE:

Pentru ocuparea postului de muncitor calificat-bucatar:

 1. ORDIN nr. 961 din 19 august 2016, publicat  in M.O. nr. 681 din 2 septembrie 2016 –  pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnici de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluarea derularii si eficientei procesului de sterilizare.
 2. ORDIN NR. 976 din 16 decembrie 1998 (actualizat) pentru aprobarea Normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor .
 3. H.G nr. 924  din 11 august 2005 , publicat in M.O.nr. 804 din 5 septembrie 2005 – privind aprobarea Regulilor  generale pentru igiena produselor alimentare .
 4. LEGEA  nr.319/14 iulie 2006 (actualizata), a securitatii si sanatatii in munca.
 5. GASTROTEHNIA, manual de dietetica.

 

           TEMATICA:

Pentru ocuparea postului de muncitor calificat-bucatar:

 1. ORDIN nr. 961 din 19 august 2016 , publicat  in M.O. nr. 681 din 2 septembrie 2016 –  pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnici de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluarea derularii si eficientei procesului de sterilizare:

–  ANEXA 1 –Norme tehnice : CAP . I, CAP II, CAP. III.

–  ANEXA 3  – Proceduri recomandate pentru dezinfectia mainilor .

 1. ORDIN NR. 976 din 16 decembrie 1998 ( actualizat) pentru aprobarea Normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor :

– Norme de igiena privind productia, prelucarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor CAP.  1, CAP. 2, CAP. 3, CAP. 4

 1. H.G nr. 924  din 11 august 2005 , publicat in M.O.nr. 804 din 5 septembrie 2005 – privind aprobarea Regulilor  generale pentru igiena produselor alimentare

– Cerinte generale de igiena: CAP . II, CAP. V, CAP. VIII.

 1. LEGEA  nr.319/14 iulie 2006 (actualizata), a securitatii si sanatatii in munca .

– CAP IV- Obligatiile lucratorilor.

 1. GASTROTEHNIA, manual de dietetica.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors