Organizare examen de promovare referent debutant (Serviciul Administrativ)

13 octombrie 2020 0
logo-spital.png

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile şi completarile ulterioare, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu” Bucureşti organizează examenul de promovare în grad sau treapa imediat superioara a personalului încadrat în funcția de referent debutant din cadrul Serviciului Administrativ.

 1. Condiții de desfăşurare:

Examenul de promovare a personalui încadrat în funcției contractuale de debutant va consta într-o probă scrisă care se va susține la sediul Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu” din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1 Bucureşti, în data de 29 octombrie 2020 ora 1000.

Punctajul minim de promovare este de 50 puncte.

 2. Condiții generale de participare:

Pentru a participa la examen, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • cererea de înscriere la examen aprobată de conducatorul instituției;
 • să aibe vechimea în specialitate de 6 luni prevazută de Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcții, grade şi trepte profesionale.

3. Acte necesare pentru dosarul de examen:

 • cererea de înscriere la examen adresata de conducatorul instituției;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii.

 

Tematica şi bibliografia pentru susținerea examenului de promovare în grad profesional imediat superior pentru funcția de referent debutant din cadrul Serviciului Administrativ

 Tematica:

 1. Paza în unitățile sanitare;
 2. Sistemul de colectare selectivă a deşeurilor în instituții publice;
 3. Obligațiile salariațiilor conform Legii Securițătii şi Sănătații în Muncă.

 

Bibliografie:

 1. Ordinul M.S. nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activități medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deşeurile rezultate din activități medicale;
 2. Legea nr. 132/2010, publicată în M.O. partea I nr. 461/06.06.2010 peivind colectarea selectivă a deşeurilor în instituții publice;
 3. Ordinul nr. 1365/25 iulie 2008 privind organizarea serviciului de paza si a regimului de acces în unitățile sanitare publice cu paturi din rețeaua Ministerului Sănătății Publice;
 4. Legea nr. 319/14 iulie 2006, publicată în M.O. partea I nr. 646 din 26.07.2006, legea securității şi sănătații în muncă.

 

-> Descarca documentul oficial: Anunt examen promovare refent debutant_Tematica si bibliografie

MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors