Organizare examen promovare registrator/statistician medical debutant (Serviciului de evaluare si statistica medicala)

9 octombrie 2020 0
logo-spital.png

Anunt organizare examen de promovare

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile şi completarile ulterioare, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” Bucureşti organizează examenul de promovare în grad sau treapa imediat superioara a personalului încadrat în funcţiile de registrator/statistician medical debutant din cadrul Serviciului de evaluare şi statistică medicală.

 1. Condiţii de desfăşurare:

Examenul de promovare a personalui încadrat în funcţiei contractuale de debutant va consta într-o probă scrisă care se va susţine la sediul Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1 Bucureşti, în data de 28 octombrie 2020 ora 1000.

Punctajul minim de promovare este de 50 puncte.

2. Condiţii generale de participare:

Pentru a participa la examen, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • cererea de înscriere la examen aprobată de conducatorul instituţiei;
 • să aibe vechimea în specialitate de 6 luni prevazută de Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale.

3. Acte necesare pentru dosarul de examen:

 • cererea de înscriere la examen adresata de conducatorul instituţiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii.

Tematica şi bibliografia pentru susţinerea examenului de promovare în grad profesional imediat superior pentru funcţiile de registrator/statistician medical debutant din cadrul Serviciului de evaluare şi statistică medicală

Tematica

 1. Înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi.
 2. Protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
 3. Cardul național de asigurări sociale de sănătate.

Bibliografie

 1. Ordinul MS și CNAS nr. 1782/576 din 28 decembrie 2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, modificat și completat:
 • Anexa 3 – Instrucțiuni privind completarea formularului Foaie de Observaţie Clinică Generală (FOCG);
 • Anexa 5 – Instrucţiuni privind completarea fişei pentru spitalizarea de zi (FSZ);
 • Anexa 6 – Datele din foaia de observaţie clinică generală care formează Setul minim de date la nivel de pacient, aferent spitalizării continue (SMDPC);
 • Anexa 7 Datele din fişa de spitalizare de zi care formează Setul minim de date la nivel de pacient, aferent spitalizării de zi (SMDPZ).
 1. Legea 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
 2. Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății, (modificată și completată Titlul IX,  Cap. III – Cardul național de asigurări sociale de sănătate).

 

-> Descarca documentul oficial: Anunt examen promovare Registratori si statistieni medical deb_Tematica si bibliografie

MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors