Organizare examen promovare Economist II in Economist I – Serviciul Achizitii Publice, Contractare

12 octombrie 2021 0
logo-spital-1.png

ANUNT ORGANIZARE EXAMEN DE PROMOVARE

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” organizeaza examen de promovare in grad profesional, din functia de economist II in functia de economist I din cadrul Serviciului Achizitii Publice, Contractare.

Examenul de promovare va consta intr-o proba scrisa care se va sustine la sediul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” in data de 27 octombrie 2021 ora 10,00.

 

 1. Condiţii de desfăşurare:

Examenul de promovare a personalui încadrat în funcţiei contractuale de economist I  va consta într-o probă scrisă care se va susţine la sediul Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1 Bucureşti, în data de 27 octombrie 2021 ora 1000.

Punctajul minim de promovare este de 50 puncte.

 

 1. Condiţii generale de participare:

Pentru a participa la examen, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • cererea de înscriere la examen aprobată de conducatorul instituţiei;
 • sa aibe vechimea in specialitate de 3 ani si 6 luni, pentru functia de economist I prevazuta de Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar;
 • sa fi obtinut calificativul foare bine la evaluarea performantelor individuale cel putin de doua ori in ultimii 3 ani.

 

 • Acte necesare pentru dosarul de examen:
 • cererea de înscriere la examen adresata de conducatorul instituţiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii.

Descarca documentul

 

MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici

 • Tematica şi bibliografia pentru susţinerea examenului de promovare în grad profesional imediat superior pentru funcţia de economist II din cadrul Serviciul Achizitii Publice, Contractare:

 

             TEMATICA :

 1. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică;
 2. Definiţii in sensul LEGII nr. 98/2016;
 3. Procedurile de atribuire reglementate de LEGEA nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 4. Achizitia directa;
 5. Derularea procedurilor de achizitie publica;
 6. Instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică (Acordul- cadru, Sistemul dinamic de achiziţii, Licitaţia electronica);
 7. Reguli de publicitate şi transparenţă; Initierea procedurii ;
 8. Elaborarea documentaţiei de atribuire; Documentul unic de achiziţie European;
 9. Etapele procesului de achiziţie publică;
 10. Planificarea achizitiilor publice;
 11. Intocmirea Programului anual al achiziţiilor publice;
 12. Comisia de evaluare şi modul de lucru al acesteia;
 13. Dosarul achiziţiei publice;
 14. Finalizarea contractului de achiziţie publică;
 15. Soluţionarea contestaţiei; Soluţiile pe care le poate pronunţa CNSC;

BIBLIOGRAFIE :

 1. LEGEA nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice – publicata in : MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 23 mai 2016;
 2. H.G. nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice – publicata in : MONITORUL OFICIAL nr.. 423 din 6 iunie 2016;

3.LEGEA nr. 101/2016 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor –  publicata in : MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 23 mai 2016


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors