Organizare examen promovare Economist II in Economist I – Serviciul Financiar-Contabilitate

12 octombrie 2021 0
logo-spital-1.png

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” organizeaza examen de promovare in grad profesional, din functia de economist II in functia de economist I din cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate.

Examenul de promovare va consta intr-o proba scrisa care se va sustine la sediul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” in data de 27 octombrie 2021 ora 10,00.

 

 1. Condiţii de desfăşurare:

Examenul de promovare a personalui încadrat în funcţiei contractuale de economist I va consta într-o probă scrisă care se va susţine la sediul Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1 Bucureşti, în data de 27 octombrie 2021 ora 1000.

Punctajul minim de promovare este de 50 puncte.

 

 1. Condiţii generale de participare:

Pentru a participa la examen, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • cererea de înscriere la examen aprobată de conducatorul instituţiei;
 • sa aibe vechimea in specialitate de 3 ani si 6 luni, pentru functia de economist I prevazuta de Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar;
 • sa fi obtinut calificativul foare bine la evaluarea performantelor individuale cel putin de doua ori in ultimii 3 ani.

 

 • Acte necesare pentru dosarul de examen:
 • cererea de înscriere la examen adresata de conducatorul instituţiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii.

Descarca documentul

MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici

 • Tematica şi bibliografia pentru susţinerea examenului de promovare în grad profesional imediat superior pentru funcţia de economist II din cadrul Serviciul Finaciar-Contabilitate:

 

 1. Legea nr.82/1991 – Legea Contabilitatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. M.F.P. nr.191/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiiunile de aplicare acestuia publicate in Monitorul Oficial Partea I nr.1186/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. M.F.P. nr.1792//2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare legale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. M.F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Legea nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors