Organizare examen promovare Inginer Debutant – Compartiment tehnic

12 octombrie 2021 0
logo-spital-1.png

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile şi completarile ulterioare, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” Bucureşti organizează examenul de promovare în grad sau treapa imediat superioara a personalului încadrat în funcţia de inginer debutant din cadrul Compartimentului Tehnic.

 

 1. Condiţii de desfăşurare:

Examenul de promovare a personalui încadrat în funcţiei contractuale de inginer debutant va consta într-o probă scrisă care se va susţine la sediul Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1 Bucureşti, în data de 27 octombrie 2021 ora 1000.

Punctajul minim de promovare este de 50 puncte.

 

 1. Condiţii generale de participare:

Pentru a participa la examen, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • cererea de înscriere la examen aprobată de conducatorul instituţiei;
 • să aibe vechimea în specialitate de 6 luni, pentru functia de inginer debutant prevazută de Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale.

 

 • Acte necesare pentru dosarul de examen:
 • cererea de înscriere la examen adresata de conducatorul instituţiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii.

Descarca documentul:

MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici

 • Tematica şi bibliografia pentru susţinerea examenului de promovare în grad profesional imediat superior pentru funcţia de inginer debutant din cadrul Compartimentului Tehnic:

 

Tematica:

 1. 1. Legea 95/2006 cap. XX – Dispozitive Medicale;
 2. 2. Ordinul M.S. nr.308/2015 actualizat, privind controlul prin verificarea periodica a dispozitivelor medicale puse in functiune si aflate in utilizare;
 3. 3. Ordinul M.S. 1009/06.09.2016 actualizat, privind inregistrarea dispozitivelor medicale;

HG 2139/2004, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe cu modificarile si completarile ulterioare;

 1. 4. Ordinul M.S. nr.1204/2005 privind evidenta si raportarea dispozitivelor medicale din unitatile sanitare;
 2. Ordinul nr.914/26.07.2006 (actualizat) pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare;
 3. 6. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 4. 7. Norme generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin OMAI nr.163/2007;
 5. 8. OMAI nr.712/2005, modificat prin OMAI nr.786/2005 privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 6. 9. Normativ, indicativ NP 015-97, privind executarea şi exploatarea construcţiilor spitaliceşti;
 7. 10. Dispoziţia generală privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente – M.Of. nr.559/9.08.2010;
 8. 11. Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P118/1999.

 

 

Bibliografie:

1.Tehnologie si Aparatura medicala , autor coordonator Victor Florin Purcarea, Ed. Universitara “Carol Davila” , Bucuresti 2008;

 1. Instrumentar si dispozitive chirurgicale, autori Antoniac  Iulian, Blajan Ana Iulia, Laptoiu Dan, Codrut Cosmin, Ed. Printech, Bucuresti, 2011.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors