Organizare examen promovare Referent de Specialitate III in II – RUNOS

12 octombrie 2021 0
logo-spital-1.png

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” organizeaza examen de promovare in grad profesional, din functia de referent de specialitate III in functia de referent de specialitate II, din cadrul Serviciului R.U.N.O.S..

Examenul de promovare va consta intr-o proba scrisa care se va sustine la sediul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” in data de 27 octombrie 2021 ora 10,00.

 

 1. Condiţii de desfăşurare:

Examenul de promovare a personalui încadrat în funcţiei contractuale de referent de specialitate II va consta într-o probă scrisă care se va susţine la sediul Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1 Bucureşti, în data de 27 octombrie 2021 ora 1000.

Punctajul minim de promovare este de 50 puncte.

 

 1. Condiţii generale de participare:

Pentru a participa la examen, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • cererea de înscriere la examen aprobată de conducatorul instituţiei;
 • sa aibe vechimea in specialitate de 3 ani si 6 luni, pentru functia de referent de specialitate II prevazuta de Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar;
 • sa fi obtinut calificativul foare bine la evaluarea performantelor individuale cel putin de doua ori in ultimii 3 ani.

 

 • Acte necesare pentru dosarul de examen:
 • cererea de înscriere la examen adresata de conducatorul instituţiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii.

Descarca documentul:

MANAGER,

                                              Conf. Dr. Alexandru Ulici

 • Tematica şi bibliografia pentru susţinerea examenului de promovare în grad profesional imediat superior pentru funcţia de referent de specialitate III din cadrul Serviciul R.U.N.O.S.:

 

 1. Legea nr. 53/2003-Codul Muncii, republicat;
 2. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice cu modificările şi completarile ulterioare;
 3. G. Nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completarile ulterioare;
 4. M.S. nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea si desfasurarea cocursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist si chimist din unitatile sanitare publice, precum si afunctiilor de sef sectie, sef de laborator si sef de compartiment din unitatile sanitare fara paturi, respective a functiei de farmacist-sef in unitatile saniatre publice cu paturi;
 5. G. nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetar, cu modificarile şi completarile ulterioare;
 6. G. nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru conditii de munca prevazut in anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a conditiilor de acordare a a cestuia, pentru familia ocupationala de functii bugetare “Sanatate si asistenta sociala”.
 7. M.S  nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors