Anunt examen promovare – Referent de specialitate II – Serviciul Achizitii publice, Contractare

5 octombrie 2022 0
logo-spital-1.png

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile şi completarile ulterioare, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” Bucureşti organizează examenul de promovare în grad sau trepta imediat superioară, din funcţia de referent de specialitate III în funcţia de referent de specialitate II din cadrul Serviciului Achiziţii Publice, Contractare.

 

 1. Condiţii de desfăşurare:

Examenul de promovare în grad sau treptă profesională imediat superioară a persoanei încadrată în funcţia contractuală de referent de specialitate III va consta într-o probă scrisă care se va susţine la sediul Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1 Bucureşti, în data de 18 octombrie 2022 ora 1000.

Punctajul minim de promovare este de 50 puncte.

 1. Condiţii generale de participare:

Pentru a participa la examenul de promovare, candidata trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • cererea de înscriere la examen aprobată de conducatorul instituţiei;
 • sa aibe vechimea in specialitate de 3 ani si 6 luni prevazuta de Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar;
 • sa fi obtinut calificativul “foarte bine” la evaluarea performantelor individuale cel putin de doua ori in ultimii 3 ani.
 • Acte necesare pentru dosarul de examen:
 • cererea de înscriere la examen adresata de conducatorul instituţiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
 • adeverinţă care să ateste vechimea în specialitate prevazută în Ordinul nr. 1470/2011, respectiv de 3 ani si 6 luni;
 • copii dupa fisele de evaluarea performantelor individuale din ultimii 3 ani din care sa rezulte că a obtinut calificativul “foarte bine” cel putin de doua ori.

Descarca documentele:

MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici

 

 • Tematica şi bibliografia pentru susţinerea examenului de promovare în grada sau treptă profesională imediat superioară pentru funcţia de referent de specialitate III din cadrul Serviciului Achiziţii Publice, Contractare:

 

Tematica:

 1. Principiile care stau la baza atribuirii contratelor de achizitie publica;
 2. Definitii in sensul Legii nr. 98/2016;
 3. Procedurile de atribuire reglementate de Legea nr. 98/2016 privind achizitie publica;
 4. Achizitia directa;
 5. Derularea procedurilor de achizitie publica;
 6. Instrumente si tehnici specifice de atribuire a contractelor de achizitie publica               (Acordul-cadru, Sistemul dinamic de achizitii, Licitatia electronica);
 7. Reguli de publicitate si transparenta; Initiere procedurii;
 8. Eleborarea documentatiei de atribuire; Documentul unic de achizitie European;
 9. Etapele procesului de achizitie publica;
 10. Planificarea achizitiilor publice;
 11. Intocmirea Programului anual al achizitiilor publice;
 12. Comisia de evaluare si modul de lucru al acesteia;
 13. Dosarul achzitiei publice;
 14. Finalizarea contractului de achizitie publica;
 15. Solutionarea contestatiei; Solutionarea pe care le poate pronunta CNSC.

 

 

Bibliografie:

 1. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice – publicata in Monitorul Oficial nr. 390 din 23 ami 2016;
 2. G. nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilorreferitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice – publicata in Monitorul Oficial nr. 423 din 6 iunie 2016;
 3. Legea nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune                 de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea                                   Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor – publicata in Monitorul Oficial nr.         393 din 23 mai 2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors