Concurs muncitori calificati- fochist, instalator, electrician, lacatus mecanic – Compartimentul Tehnic – Atelier de Reparatii si Interetinere

7 aprilie 2023 0
logo-spital-1.png

Afisare rezultate:

––––––––––––––––––––––

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU“, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, Sector 1, BUCURESTI in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata pentru urmatoarele posturi vacante corespunzatoare functiilor contractuale de executie, dupa cum urmeaza:

 

 • 3 posturi de muncitor calificat I – fochisti din cadrul Compartimentului Tehnic – Atelier de Reparatii si Interetinere;
 • 3 posturi de muncitori calificati I – instatatori din cadrul Compartimentului Tehnic – Atelier de Reparatii si Interetinere;
 • 5 posturi de muncitori calificati I – electriceni din cadrul Compartimentului Tehnic – Atelier de Reparatii si Interetinere;
 • 2 posturi de muncitori calificati I – lacatusi mecanici din cadrul Compartimentului Tehnic – Atelier de Reparatii si Interetinere;

 

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 14 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022:

 

Conditii generale de participare la concurs :

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003– Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

 

 

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru posurile de muncitori calificati  I – fochisti:

 • Studii: generale/medii;
 • Certificat de calificare in meseria de fochist;
 • Autorizaţie ISCIR pentru cazane de medie presiune;
 • Minim 9 ani vechime in meserie.

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru posurile de muncitori calificati  I – instalatori:

 • Studii: generale/medii;
 • Certificat de calificare in meseria de instalator ;
 • Minim 9 ani vechime in meseria de instalator .

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru posurile de muncitori calificati  I – electicieni:

 • Studii: generale/medii;
 • Certificat de calificare in meseria de electrician;
 • Minim 9 ani vechime in meseria de electrician;

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru posurile de muncitori calificati  I – lacatusi mecanici

 • Studii: generale/medii;
 • Certificat de calificare in meseria de electrician;
 • Minim 9 ani vechime in meseria de electrician;

 

Candidatii vor depune dosarele pentru inscriere la concurs la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului incepand cu data de 10.04.2023 pana la data de 26.04.2023 ora 12,00, data limita de depunere a dosarelor, in intervalul orar, astfel:

 Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 -14,30; 

Vineri intre orele 07,30 – 10,00

 

Dosarele de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:

 

 1. a) formular de înscriere la concurs;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de nastere, a certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică, respectiv certificatul de calificare profesională pentru bucătar;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) curriculum vitae, model comun european.
 10. j) chitanţă taxă de concurs de 20 lei.

 

Descarca documentele:

 

Copiile de pe actele mentionate vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Dosarele de inscriere vor fi depuse in volum complet, personal pana la data limita, respectiv 26.04.2023, ora 12,00.

NU se admit completari ulterioare termenului de depunere, dosarele incomplete vor fi respinse.

 

Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de-a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu, anterior datei de desfasurare a primei probe a concursului.

 

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “ din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI, astfel:

 

 • Depunerea dosarelor de concurs in perioada 10.04.2023 – 26.04.2023 pana la ora 12,00;
 • Selectia dosarelor candidatilor 27.04.2023 – 28.04.2023;
 • Afisarea rezultatelor la selectia dosarelor 02.05.2023 ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele selectiei dosarelor se depun pana la data de 03.05.2023 ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la selectia dosarelor 04.05.2023 ora 12,00;
 • Proba scrisa in data de 10.05.2023 ora 11,00;
 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa 11.05.2023, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele probei scrise se depun pana la data de 12.05.2023, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba scrisa 15.05.2023, ora 12,00;
 • Proba interviu in data de 16.05.2023 ora 11,00;
 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba de interviu 17.05.2023, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele la proba de interviu se depun pana la data de 18.05.2023, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba de inteviu 19.05.2023, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor finale 22.05.2023, ora 12,00.

 

Pentru fiecare proba a concursului punctajul este de maxim 100 puncte.

Pentru a fi declaratii admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.      

 

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea urmatoarei probe.              

            Sunt declarati admisi la proba scrisa si la proba de interviu candidatii care au obtinut minimum 50 puncte.

            Orice modificare survenita asupra unor aspecte referitoare la organizarea si desfasurarea concursului se publica prin afisare la sediul unitatii.

 

BIBLIOGRAFIA:

Pentru posturile de muncitori calificaţi-fochişti:

 1. Manualul fochistului – ediţii 1996-2001;
 2. Prescripţie tehnică ISCIR din 12 aprilie 2010 “Cazane de abur, cazane apa fierbinte, supraîncălzitoare şi economizoare independente “ –PT C 1-2010;
 3. Legea nr. 319/14 iulie 2006 (actualizată), a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 4.   Legea nr. 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor, publicată în M.O., Partea I, nr. 633 din

21.07.2006;

 

TEMATICA:

Pentru posturile de muncitori calificaţi-fochişti:

 1. Descrierea generala si destinatia cazanului ;

2 .Caracteristicile tehnice ale cazanului ;

 1.   Conditii  de instalare a cazanului :

– generalitati

– conditii de amplasare

– alimentarea cu combustibil/tipuri de combustibil

 

 

– alimentarea cu energie electrica

– cosul de fum

 1. Functionarea cazanului (verificare , punere in functiune , exploatare , oprire ) ;
 2. Intretinerea cazanului si a arzatorului ;
 3. Elementele de siguranta ale cazanului ;
 4. Responsabilitatea fochistului ;
 5. Masuri de protectie a muncii adaptate muncii de fochist ;
 6. Norme de prevenire si stingere a incendiilor ;
 7. Semnalizarea defectiunilor aparute ;
 8. Comunicare interpersonala ;

 

BIBLIOGRAFIA:

Pentru posturile de muncitori calificaţi-instalatori:

 1. Instalații tehnico-sanitare și de gaze – Ștefan Vintilă, Gheorghe Constantinescu;
 2. Instalații de încălzire sanitare și gaz (Exploatare: Întreținere; Reparații) – Mihai Ilina, Constantin Luță Instalații în clădiri – Vl. Clasa, M. Mărgăritescu;
 3. Normativ privind exploatarea instalațiilor de încălzire centrală- I 13/1-02, aprobat de MLPTL cu Ordinul nr. 929/02.07.2002
 4. Normativ privind exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare- I 5/2-98, aprobat de MLPTL cu Ordinul nr. 55/N-15.07.98
 5. Normativ privind proiectarea și executarea instalațiilor sanitare- I 9-94, aprobat de MLPTL cu Ordinul nr. 17/N-16.05.95
 6. Normativ privind exploatarea instalațiilor sanitare I 9/1-96 aprobat de MLPTL cu Ordinul nr.86/N-05.12.96
 7. Legea nr. 319/14 iulie 2006 (actualizată), a securităţii şi sănătăţii în muncă.

 

TEMATICA:

Pentru posturile de muncitori calificaţi-instalatori:

 1. Instalațiile de încălzire centrală:
 • menținerea în exploatare normală a întregului sistem de încălzire centrală, inclusiv, realizarea de reparații și intervenții la apariția unor incidente, avarii sau defecțiuni;
 • asigurarea parametrilor de performanță proiectați în scopul realizării exigentelor consumatorilor pe întreaga durată a exploatării;
 • funcționarea instalațiilor cu un consum minim de energie;
 • reprezentarea și cotarea organelor de asamblare cu și fără filet .
 1. Exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare :
 • intreținerea și exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare;
 • instrucțiuni de exploatare la instalațiile care se modernizează, se reabilitează sau se transformă, precum și la cele la care se efectuează reparații.
 1. Exploatarea instalațiilor sanitar :
 • rețelele exterioare de alimentare cu apă rece și caldă care servesc clădirile și care nu intră în exploatarea furnizorilor de apă;
 • rețelele exterioare de canalizare, incluzând construcțiile aferente acestora (cămine, separatoare de grăsimi și nisip etc.) până la racordul la colectorul public de canalizare;
 • stații de hidrofor, care nu intră în exploatarea furnizorului de apă;
 • instalații de preparare a apei calde de consum;
 • stații de pompare a apelor uzate care nu intră în exploatarea societatilor de evacuarea apelor uzate.
 1. Masuri de protective a muncii adaptate muncii de instalator;
 2. Norme de prevenire si stingere a incendiilor;

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA:

Pentru posturile de muncitori calificaţi-electriceni:

 1. Ordinul nr. 17/28.07.2007 privind aprobarea standardului de performanta pentru serviciile de transport si de sistem ale energiei electrice . Act emis de Autoritatea Nationala de Reglemntare in Domeniul Energiei;
 2. Agenda electricianului;
 3. Legea nr. 319/14 iulie 2006 (actualizată), a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 4. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, publicată în M.O., Partea I, nr. 633 din 21.07.2006.

 

TEMATICA:

Pentru posturile de muncitori calificaţi-electriceni:

 1. instalatii electrice de joasa tensiune la consumator;
 2. aparate pentru instalatii de joasa tensiune;
 3. tablouri de distributie;
 4. aparate de masura si control;
 5. iluminatul electric;
 6. instalatii de curenti slabi;
 7. receptoare de forta (masini electrice);
 8. relee si automatizati simple;
 9. instalatii de lumina si forta;
 10. utilizarea energiei electrice;
 11. instalatii de protectie a caladirilor si a liniilor aeriene de joasa tensiune;
 12. accidente produse de electricitate;
 13. actionari;
 14. norme de securitate si sanatate in munca;
 15. obligatiile generale ale angajatilor privind securitatea si sanatatea in munca.

 

 

BIBLIOGRAFIA:

Pentru posturile de muncitori calificaţi-lăcătuşi mecanici:

 1. Aurel Ciocȃltea – Vasilescu, Mariana Constantin: Lăcătuşerie mecanică, Modulul I – Documentaţia tehnică – Editura CD PRESS, 2010;
 2. Mariana Constantin, Aurel Ciocȃltea – Vasilescu: Asamblarea structurilor metalice – Editura CD PRESS, 2010;
 3. Mariana Constantin, Aurel Ciocȃltea – Vasilescu: Organe de maşini – Editura CD PRESS, 2010;
 4. Mariana Constantin, Aurel Ciocȃltea – Vasilescu: Sisteme mecanice – Mentenanţa sistemelor mecanice – Editura CD PRESS, 2010;
 5. Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente – caieteleXI, XII, XII- cap. I. XV, XVI – indicative C56 – 85 publicat în Buletinul construcţiilor volumul 1-2/1986;
 6. Legea nr. 319/14 iulie 2006 (actualizată), a securităţii şi sănătăţii în muncă.

 

TEMATICA:

Pentru posturile de muncitori calificaţi-lăcătuşi mecanici:

– Lăcătușerie mecanică, modul 1 :

 • Reprezentarea și cotarea organelor de asamblare fără filet;
 • Reprezentarea și cotarea organelor de asamblare cu filet.
 • Asamblarea structurilor metalice;
 • Pregătirea pieselor pentru asamblare;
 • Structuri metalice;
 • Operații tehnologice aplicate semifabricatelor în vederea executării structurilor metalice;

 

 

 

 • Tipuri de asamblări;
 • Asamblarea elementelor structurilor metalice cu șuruburi;
 • Scule, dispositive, mașini și utilaje folosite la asamblarea structurilor metalice.
 • Organe de mașini /Noțiuni generale despre organele de mașini;
 • Organe de mașini simple;
 • Organe pentru conducerea, reținerea și comanda circulației fluidelor.
 • Sisteme mecanice – Mentenanța sistemelor mecanice:
 • Solicitări mecanice la sistemele mecanice;
 • Solicitări termice la sistemele mecanice;
 • Necesitatea întreținerii sistemelor mecanice;
 • Uzarea sistemelor mecanice;
 • Lucrări de reparații la sistemele mecanice;
 • Defecte apărute la asamblările filetate, prin pene și caneluri.

– Cunostinte de sudura:  autogen si electric

 

 

MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici

 

 

 

 

Director Finaciar-Contabil,

Ec. Victoria Gusianu

 

Sef Serviciu R.U.N.O.S.

Ref. spec. Cristina Ganea


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors