Anunţ recrutare şi selecţie personal în cadrul proiectului „Dezvoltarea unui model de prevenție și intervenție inovativ pentru pacienții arși”

21 decembrie 2022 0
logo-spital-1.png

––––––––––––––––-

Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2014-2021

Program: Provocări în sănătatea publică la nivel european

Apel 1: Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi

Beneficiar: Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu”

Titlul proiectului: DEZVOLTAREA UNUI MODEL DE PREVENȚIE ȘI INTERVENȚIE INOVATIV PENTRU PACIENȚII ARȘI

Contract de finanțare nr. AR 19084/26.10.2022

 

Afișat astăzi 21.12.2022

Nr.  37667/21.12.2022

 ANUNŢ RECRUTARE ŞI SELECŢIE PERSONAL ÎN CADRUL PROIECTULUI

„DEZVOLTAREA UNUI MODEL DE PREVENȚIE ȘI INTERVENȚIE INOVATIV PENTRU PACIENȚII ARȘI

 

        1.Informații generale:

 Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, în  calitate de BENEFICIAR, implementează proiectul „DEZVOLTAREA UNUI MODEL DE PREVENȚIE ȘI INTERVENȚIE INOVATIV PENTRU PACIENȚII ARȘI”, pe o perioadă de 18 luni, conform contractului de finanțare nr. AR 19084/26.10.2022.

 

Prezenta procedură se derulează în baza Ordinului Ministerului Sănătății nr. 355/11.03.2021 privind aprobarea Procedurii de recrutare și selecție a personalului angajat în afara organigramei în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile derulate de Ministerul Sănătății și unitățile cu personalitate juridică aflate în subordinea, autoritatea sau coordonarea acestuia.

Prezenta procedură se derulează de către compartimentul / biroul / serviciul de resurse umane al instituției beneficiare a proiectului finanțat prin fonduri externe nerambursabile, adică Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Grigore Alexandrescu” pentru proiectul ” DEZVOLTAREA UNUI MODEL DE PREVENȚIE ȘI INTERVENȚIE INOVATIV PENTRU PACIENȚII ARȘI” contract de finanțare AR 19084/26.10.2022.

    

     Prin acest proiect se urmărește realizarea următoarelor obiective:

       Obiectivul general este creșterea accesului la serviciile de asistență medicală pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi prin dezvoltarea unui model de prevenție și intervenție inovativ pentru pacienții arși.

Obiective specifice:

OS 1. Îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate și furnizarea de servicii de sănătate pentru 655 de persoane vulnerabile;

OS 2.   Formarea a minim 100 de profesioniști în sănătate;

OS 3.   Creșterea gradului de conștientizare a populației generale dar în special a grupurilor vulnerabile cu privire la impactul arsurilor pe termen lung asupra stării de sănătate a pacientului arși.

 

2.Obiectul anunțului de recrutare și selecție:

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, demarează procedura de recrutare și selecție a personalului angajat  pe bază de contract individual de muncă, pe durată determinată, pentru ocuparea posturilor înființate în afara organigramei.

 

Denumire poziții Nr. maxim de ore total pe proiect Luni
Asistent  de proiect 640 Maxim 18 luni în corelare cu contractul de finanțare, dar numai târziu de 30 aprilie 2024
Expert monitorizare și raportare 640 Maxim 18 luni în corelare cu contractul de finanțare, dar numai târziu de 30 aprilie 2024
Responsabil achiziții 360 Maxim 18 luni în corelare cu contractul de finanțare, dar numai târziu de 30 aprilie 2024
Expert date cu caracter personal 220 Maxim 18 luni în corelare cu contractul de finanțare, dar numai târziu de 30 aprilie 2024
Expert egalitate de șanse și nediscriminare 240 Maxim 18 luni în corelare cu contractul de finanțare, dar numai târziu de 30 aprilie 2024
Expert informare și comunicare 240 Maxim 18 luni în corelare cu contractul de finanțare, dar numai târziu de 30 aprilie 2024

 

 

 1. Atribuții/Responsabilități principale ale posturilor:

 

Atribuții comune tuturor funcțiilor:

 

 • Întocmirea documentelor de raportare a activității proprii, contribuției proprii și a altor documente solicitate de managerul de proiect, după caz;
 • Încadrarea în termenul indicat la toate solicitările de natură administrativă ale managerului de proiect;
 • Realizarea tuturor activităților în colaborare directă cu expertul angajat pe același domeniu de competență, dacă este cazul și, în caz de divergență de opinii, luarea  deciziei este realizată prin consultarea managerului de proiect;
 • Îndeplinește orice alte atribuții suplimentare a căror necesitate survine pe perioada derulării contractului de muncă, în strictă dependență de domeniul de competență, la  solicitarea managerului de proiect.

 

 

 1. Condițiile generale și specifice de participare la recrutare și selecție:

4.1 Condiții generale:

 1. a) cetățenie română/cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română și/sau altă limbă de circulație internațională recunoscută la nivelul Uniunii Europene – scris și vorbit;
 3. c) vârsta minimă de angajare reglementată de prevederile legale;
 4. d) capacitate de exercițiu deplină;
 5. e) stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate, eliberată conform prevederilor legale în vigoare;
 6. f) îndeplinirea condițiilor de studii prevăzute în cererea de finanțare aprobată și în anunțul selecției;
 7. g) îndeplinirea condițiilor de vechime/experiență în domeniul de activitate menționat în anunț;
 8. h) nu a fost condamnat/(ă) definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a  intervenit reabilitarea;
 9. i) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;
 10. j) îndeplinirea altor condiții în funcție de specificul proiectului;
 11. k) acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate.

 

4.2 Condiții specifice:

 1. a) Asistent de proiect – 1 persoană

 

Educație Studii superioare minim 3 ani

Pregătirea postuniversitară în domeniul de competență al postului se va puncta suplimentar

Perfecționări (specializări): Atestate şi/sau certificate pentru absolvirea cursurilor de specialitate în domeniul proiectelor cu finanțare nerambursabilă

Experiență profesională Minim 3 ani experiență în implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă

Experiența profesională specifică în domeniul de competență al postului se va puncta suplimentar.

Cunoștințe O bună cunoaștere a domeniului planificării, organizarii și coordonării activităților prevăzute în cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabilă

O bună cunoaștere a documentelor necesare în vederea derulării procedurilor de monitorizare și raportare în cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabilă

Cunoştinţe de managementul afacerilor/managementul proiectelor

Cunoașterea manualului de implementare Program Provocări în sănătatea publică la nivel european Mecanismul financiar SEE 2014 – 2021

Comunicare Aptitudini de comunicare în public și cu actorii implicați dovedită prin experiența profesională

Aptitudini de participare în grupuri de lucru în domeniul postului.

IT&C Cunoaștere foarte bună a pachetului Microsoft Office.
Alte aptitudini Capacitatea de a colabora în condiții optime cu alți experți tehnici

 

 1. b) Expert monitorizare și raportare – 1 persoană

 

Educație Studii superioare minim 3 ani

Pregătirea postuniversitară în domeniul de competență al postului se va puncta suplimentar

Perfecționări (specializări): Atestate şi/sau certificate pentru absolvirea cursurilor de specialitate în domeniul proiectelor cu finanțare nerambursabilă

Experiență profesională Minim 3 ani experiență în implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă

Experiența profesională specifică în domeniul de competență al postului se va puncta suplimentar.

Se considera avantaj experiența în implementarea a minim 1 proiect finanțat din SEE (încheiat sau in curs de implementare)

Cunoștințe O bună cunoaștere a domeniului planificării, organizării și coordonării activităților prevăzute în cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabilă.

O bună cunoaștere a documentelor necesare în vederea derulării procedurilor de monitorizare și raportare în cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabilă.

Cunoștințe de managementul afacerilor/managementul proiectelor.

Cunoașterea manualului de implementare Program Provocări în sănătatea publică la nivel european Mecanismul financiar SEE 2014 – 2021

Comunicare Aptitudini de comunicare în public și cu actorii implicați dovedită prin experiența profesională;

Aptitudini de elaborare rapoarte, participare în grupuri

de lucru în domeniul postului.

IT&C Cunoaștere foarte bună a pachetului Microsoft Office.
Alte aptitudini Capacitatea de a colabora în condiții optime cu alți experți tehnici

 

 1. c) Responsabil achiziții – 1 persoană

 

Educație Studii superioare minim 3 ani

Pregătirea postuniversitară în domeniul de competență al postului se va puncta suplimentar

Perfecționări (specializări): Atestate şi/sau certificate pentru absolvirea cursurilor de specialitate în domeniul proiectelor cu finanțare nerambursabilă

Atestat/certificat curs achiziții publice

Experiență profesională Minim 3 ani experiență în implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă

Experiență de minim 3 ani in domeniul achizițiilor publice

Se considera avantaj experiența în implementarea a minim 1 proiect finanțat din SEE (încheiat sau in curs de implementare)

Cunoștințe O bună cunoaștere a domeniului planificării, organizarii și coordonării procedurilor de achiziții prevăzute în cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabilă.

O bună cunoaștere a documentelor necesare în vederea derulării procedurilor, evaluării conform legislației în vigoare

Cunoașterea manualului de implementare Program Provocări în sănătatea publică la nivel european Mecanismul financiar SEE 2014 – 2021

Comunicare Aptitudini de comunicare în public și cu actorii implicați dovedită prin experiența profesională;

Aptitudini de elaborare rapoarte, participare în grupuri

de lucru în domeniul postului

IT&C Cunoaștere foarte bună a pachetului Microsoft Office
Alte aptitudini Capacitatea de a colabora în condiții optime cu alți experți tehnici

 

 

 

 1. d) Expert date cu caracter personal – 1 persoană

 

Educație Studii superioare minim 3 ani

Pregătirea postuniversitară în domeniul de competență al postului se va puncta suplimentar

Perfecționări (specializări): Atestate şi/sau certificate pentru absolvirea cursurilor de specialitate în domeniul în proiectelor cu finanțare nerambursabilă

Curs GDPR

Experiență profesională Minim 3 ani experiență în implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă

Experiența profesională specifică în domeniul de competență al postului se va puncta suplimentar

Se considera avantaj experiența în implementarea a minim 1 proiect finanțat din SEE (încheiat sau in curs de implementare)

Cunoștințe O bună cunoaștere a domeniului proiectelor cu finanțare nerambursabilă pentru asigurarea protecției datelor cu caracter personal și asigurarea complianței la nivelul proiectului

Cunoașterea manualului de implementare Program Provocări în sănătatea publică la nivel european Mecanismul financiar SEE 2014 – 2021

Comunicare Aptitudini de comunicare în public și cu actorii implicați dovedită prin experiența profesională
IT&C Cunoaștere foarte bună a pachetului Microsoft Office
Alte aptitudini Capacitatea de a colabora în condiții optime cu alți experți tehnici

 

 1. e) Expert egalitate de șanse și nediscriminare – 1 persoană

 

Educație Studii superioare minim 3 ani

Pregătirea postuniversitară în domeniul de competență al postului se va puncta suplimentar

Perfecționări (specializări): Atestate şi/sau certificate pentru absolvirea cursurilor de specialitate în domeniul în proiectelor cu finanțare nerambursabilă și în domeniul egalității de șanse și nediscriminării

Experiență profesională Minim 3 ani experiență în implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă

Experiența profesională specifică în domeniul de competență al postului se va puncta suplimentar

Se considera avantaj experiența în implementarea a minim 1 proiect finanțat din SEE (încheiat sau in curs de implementare)

Cunoștințe O bună cunoaștere a domeniului proiectelor cu finanțare nerambursabilă pentru aplicarea procedurii privind asigurarea egalității de șanse și nediscriminare și asigurarea complianței la nivelul proiectului

Cunoașterea manualului de implementare Program Provocări în sănătatea publică la nivel european Mecanismul financiar SEE 2014 – 2021

Comunicare Aptitudini de comunicare în public și cu actorii implicați dovedită prin experiența profesională

Aptitudini de participare în grupuri de lucru în domeniul postului

IT&C Cunoaștere foarte bună a pachetului Microsoft Office.
Alte aptitudini Capacitatea de a colabora în condiții optime cu alți experți tehnici

 

 1. f) Expert informare și comunicare – 1 persoană

 

Educație Studii superioare minim 3 ani

Pregătirea postuniversitară în domeniul de competență al postului se va puncta suplimentar

Perfecționări (specializări): Atestate şi/sau certificate pentru absolvirea cursurilor de specialitate în domeniul în proiectelor cu finanțare nerambursabilă

Experiență profesională Minim 3 ani experiență în implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă

Experiența profesională specifică în domeniul de competență al postului se va puncta suplimentar

Cunoștințe O bună cunoaștere în domeniul planificării și organizării  activităților de informare și publicitate în cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabilă
Comunicare Aptitudini de comunicare în public și cu actorii implicați dovedită prin experiența profesională

Aptitudini de participare în grupuri de lucru în domeniul postului

IT&C Cunoaștere foarte bună a pachetului Microsoft Office.
Alte aptitudini Capacitatea de a colabora în condiții optime cu alți experți tehnici

 

 1. Conținut dosar de înscriere candidatură:

 

 1. a) cerere de înscriere în procesul de recrutare şi selecție (cerere tip anexa la anunțul de recrutare si selecție – va cuprinde denumirea postului pentru care se candidează) – formular anexa 1.1;
 2. b) copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) CV, datat şi semnat pe fiecare pagină, în format Europass, în care să se menționeze proiectul şi postul vizat de candidat, cu indicarea link-urilor la care pot fi accesate eventualele studii, rapoarte, articole publicate de către candidat, editura, anul publicării și numele cărților/broșurilor publicate de candidat (CV -ul conține obligatoriu date de contact valide: adresa de e-mail și număr de telefon mobil);
 4. d) copii ale actelor de studii (originalele sunt necesare pentru certificare);
 5. e) copii ale unor adeverințe/diplome/ certificate care atestă efectuarea unor specializări (originalele sunt necesare pentru certificare);
 6. f) documente justificative care atestă vechimea în specialitatea studiilor și/sau în muncă, respectiv care să ateste experiența profesională specifică necesară pentru ocuparea postului (ex. adeverințe privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor, contracte  de muncă însoțite de fișe de post, carnet de muncă valabil până la 01.01.2011, acte administrative de numire în echipele de implementare/management în cadrul unor  proiecte, certificate de competență lingvistică, etc…). În situația în care nu se depun la dosar documentele originale, se vor prezenta originalele pentru certificare;
 1. g) cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; cazierul judiciar se va prezenta obligatoriu de către candidatul desemnat câștigător într-un termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea rezultatului final al procesului de recrutare și selecție;
 2. h) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării procedurii de recrutare și selecție, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, în condițiile legii;
 3. i) declarație de disponibilitate privind timpul alocat pentru desfășurarea activității în cadrul proiectului – formular anexă 1.2. ;
 4. j) acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – formular anexă 1.3;
 5. k) împuternicire pentru depunerea documentelor în numele candidatului și declarație pe proprie răspundere a împuternicitului – formular anexă 1.4;
 6. l) declarație pe proprie răspundere că nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică – formular anexă 1.5;
 7. m) opis al documentelor care constituie dosarulul de recrutare și selecție, cu indicarea numerelor de pagini ale fiecărui document, formular anexă 1.6.

 

Documentele vor fi prezentate într-un dosar, în ordinea mai sus menționată.

 

Se vor prezenta documente justificative ale experienței profesionale (vechimea nu se va calcula conform CV-ului prezentat ci pe baza adeverințelor, cărții de muncă, contractelor de muncă, contractelor de consultanță etc.) atât pentru criteriul eliminatoriu, cât și pentru aplicarea punctajului suplimentar.

 

Documentele doveditoare ale identității, studiilor și experienței/expertizei declarate în CV (copii ale diplomelor de studii, adeverințe de lucru, alte documente doveditoare) se prezintă însoțite de documentele originale și se depun certificate pentru conformitate cu originalul sau în copii legalizate. Documentele originale se utilizează numai la primirea  dosarului, de secretarul comisiei, în vederea verificării conformității copiilor prezentate. Acestea se înmânează posesorului imediat ce s-a efectuat verificarea, fiind interzisă reținerea lor, indiferent de motiv. Formularele anexă 1.1-1.6 vor fi puse la dispoziție candidaților de către secretarul comisiei și sunt disponibile și pe site-ul Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu”,, secțiunea Ultimele noutatii.

 

Actele menționate la lit. b) vor fi prezentate în ziua susținerii interviului și în original,  de către candidații admiși la selecția dosarelor, sub sancțiunea excluderii de la participarea la  interviu.

Certificarea tuturor copiilor se va efectua prin confruntare cu originalul a  documentelor de către secretarul comisiei, prin aplicarea ștampilei conform cu  originalul pe documentele depuse în copie.

Opisul documentelor ce constituie dosarul de recrutare și selecție se va transmite  în varianta electronică, în format editabil Excel, de către candidat secretarului comisiei, la adresa de e-mail prevăzută în anunț. Candidatul va transmite opisul  documentelor la momentul confirmării programării datei de depunere a dosarului, comunicată de către secretarul comisiei.

Descarca documentele:

Lipsa documentelor, neconcordanța între informațiile din dosar și documentele solicitate candidaților, depunerea acestora la altă adresă decât cea indicată în anunț sau după termenul  limită precizat atrag automat excluderea / respingerea dosarului candidatului.

 

 1. Modalitatea de recrutare și selecție:

 

Recrutarea și selecția persoanelor care își desfășoară activitatea în proiect se realizează  în trei etape succesive, după cum urmează:

Etapa 1 – verificarea eligibilității dosarelor depuse de către candidați;

Etapa 2 – evaluarea dosarelor candidaților;

Etapa 3 – interviul candidaților declarați admiși după etapa 2.

 

Rezultatul evaluării dosarelor candidaților, ulterior parcurgerii etapei 1 și 2 se publică prin afișarea la avizier și pe pagina web a instituției beneficiare în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la finalizarea etapei a doua.

Rezultatele interviului candidaților vor fi publicate prin afișarea la avizier și pe pagina web a instituției beneficiare în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data încheierii sesiunii de interviuri.

 

Rezultatul final al procesului de recrutare și selecție reprezintă media aritmetică a punctajelor obținute de candidați  lterior parcurgerii etapelor 2 și 3. În situația în care sunt mai multe  posturi pentru care se organizează procesul de recrutare si selecție, candidații vor fi declarați  admiși în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute.

Eventualele contestații privind punctajul obținut la etapa a doua, precum și cu privire la  rezultatul final al procesului de recrutare și selecție, pot fi depuse în termen de 24 ore de la  publicarea rezultatelor procesului de recrutare și selecție, astfel cum s-a precizat, cu excepția  cazului în care intervin zilele de repaus obligatorii (sâmbătă şi duminică) sau zile declarate  prin lege ca fiind zile libere, situație în care termenul se prelungește până în prima zi  lucrătoare ulterioară publicării.

Interviul

Această probă se va desfăşura în prezenţa comisiei de recrutare şi selectie. În situaţii bine fundamentate, se poate desfăşura proba de interviu şi prin sisteme de comunicare video la distanţă.

În cadrul interviului, raportat la CV-ul candidatului și cerințele postului, vor fi acordate de fiecare membru din comisie punctaje pentru următoarele criterii de evaluare:

 1. Relevanta studiilor pentru acoperirea cerințelor postului – maxim 20 puncte.
 2. Relevanta experienței profesionale pentru acoperirea cerințelor postului – maxim 20 puncte.
 3. Relevanța participării în alte proiecte similare pentru acoperirea cerințelor postului – maxim 20 puncte.
 4. Motivația candidatului – maxim 10 puncte.
 5. Abilitățile de comunicare – maxim 10 puncte.
 6. Capacitatea de analiză și sinteză – maxim 10 puncte.
 7. Comportamentul in situațiile de criză – maxim 10 puncte.

Punctajul final obţinut la interviu va fi media aritmetica a punctajelor acordate de membrii comisiei de recrutare si selecţie. Punctajul maxim posibil acordat unui candidat va fi de 100 puncte, iar minimul admisibil va fi de 60 puncte, dar fără a obține mai puțin de 50% din punctajul maxim pentru fiecare criteriu de evaluare în parte.

Candidaţii vor fi selectaţi în ordinea descrescătoare a punctajului, în limita numărului de posturi din anunţul de recrutare și selecţie. Se va avea în vedere și desfăşurarea interviului pentru candidaţii care în urma depunerii unei contestaţii s-au calificat pentru această probă.

Rezultatele procesului de recrutare și selecţie vor fi publicate prin afişarea la avizier și pe pagina web a Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu” în termen de 1 zi lucrătoare de la data încheierii sesiunii de interviuri.

 

 1. Calendarul procedurii de recrutare și selecție:
Nr. crt. Etapa Data/perioada Locul desfășurării
1. Afișare anunț de recrutare și  selecție personal pe site-ul Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu” și la  avizierul de la sediul Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu” 21.12.2022 Sediul Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu”

Bulevardul Iancu de Hunedoara 30-32, București 011743

2. Depunerea dosarelor candidaților 21.12.2022 -09.01.2023, ora locală 15:00 Sediul Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu”

Bulevardul Iancu de Hunedoara 30-32, București 011743

3. Verificarea eligibilității dosarelor  depuse de către candidați 10.01.2023 Sediul Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu”

Bulevardul Iancu de Hunedoara 30-32, București 011743

4. Evaluarea dosarelor 11.01.2023 Sediul Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu”

Bulevardul Iancu de Hunedoara 30-32, București 011743

5. Afișarea/publicarea pe site-ul și la

avizierul de la sediul Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu” a rezultatelor evaluării și

selecției dosarelor

12.01.2023 Sediul Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu”

Bulevardul Iancu de Hunedoara 30-32, București 011743

6. Depunerea contestațiilor la etapa de evaluare a dosarelor 13.01.2023, ora locală 15:00 Sediul Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu”

Bulevardul Iancu de Hunedoara 30-32, București 011743

7. Soluționarea contestațiilor și afișarea/publicarea pe site-ul și la avizierul de la sediul Ministerului Sănătății a rezultatelor soluționării contestațiilor 16.01.2023 Sediul Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu”

Bulevardul Iancu de Hunedoara 30-32, București 011743

8. Desfășurarea interviului 17.01.2023, începând cu ora locală 9:00 Sediul Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu”

Bulevardul Iancu de Hunedoara 30-32, București 011743

sau utilizând platforma Zoom, în funcție de opțiunea candidatului, transmisă pe mailul secretarului, ulterior afișării/publicării pe site-ul Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu”  a rezultatelor evaluării și selecției dosarelor sau a rezultatelor soluționării contestației, după caz

9. Afișarea/publicarea pe site-ul și la  avizierul de la sediul Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu” a rezultatelor interviului

și a procesului de recrutare și  selecție

18.01.2023 Sediul Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu”

Bulevardul Iancu de Hunedoara 30-32, București 011743

10. Depunerea contestațiilor cu privire  la rezultatele procesului de

recrutare și selecție

19.01.2023, ora locală 15:00 Sediul Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu”

Bulevardul Iancu de Hunedoara 30-32, București 011743”

11. Soluționarea contestațiilor și  afișarea/publicarea pe site-ul și la  avizierul de la sediul Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu”a rezultatelor soluționării  contestațiilor 20.01.2023 Sediul Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu”

Bulevardul Iancu de Hunedoara 30-32, București 011743

12. Afișarea/publicarea pe site-ul și la avizierul de la sediul Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu” a rezultatelor procedurii

de recrutare și selecție

23.01.2023 Sediul Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu”

Bulevardul Iancu de Hunedoara 30-32, București 011743”

 

 

 1. Informații privind modalitatea de depunere a documentelor necesare:

Dosarul de recrutare și selecție se va depune din momentul afișării prezentului anunț până la data limită menționată în calendarul aferent procedurii  de recrutare și selecție, respectiv 09.01.2023, ora 15:00, la sediul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, Bulevardul Iancu de Hunedoara 30-32, București, între orele 7.30 -10.00 si 13.00 – 15.00, fiind înregistrat la Registratura Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, prin grija secretarului comisiei de recrutare și selecție.

Anterior depunerii dosarului, fiecare candidat sau o persoană împuternicită de candidat în acest sens (conform Anexei 1.4) va stabili împreună cu secretarul comisiei, telefonic/mail, la nr. tel: 0213169366 int.137/116 sau adresa de mail: runos@spitalulgrigorealexandrescu.ro, data și ora la care va fi preluat  candidatul/împuternicitul de către secretarul comisiei de selecție, în vederea  înregistrării dosarului de recrutare și selecție.

În situația în care dosarul se depune de către un împuternicit, acesta va  prezenta secretarului comisiei actul său de identitate sau orice alt document care  îi atestă identitatea, potrivit legii, după caz.

 

ATENȚIE!

*Încheierea contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată cu persoanele selectate se va realiza numai după aprobarea acestora de către autoritatea de management, în condițiile contractului de finanțare.

 

Reprezentant legal

Alexandru Ulici

Manager interimar


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors